Sony

#EXTM3U
#EXTINF:-1,SonyEspn
http://negantv.co.vu/SonyEspn.m3u8
#EXTINF:-1,SonySix
http://negantv.co.vu/SonySix.m3u8
#EXTINF:-1,Sony Ten2
http://negantv.co.vu/Ten2.m3u8
#EXTINF:-1,Sony Ten1
http://negantv.co.vu/Ten1.m3u8