UK

#EXTINF:-1,(UK) BBC 1 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/332
#EXTINF:-1,(UK) BBC 2 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/333
#EXTINF:-1,(UK) BBC 3
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/319
#EXTINF:-1,(UK) BBC 4
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/334
#EXTINF:-1,(UK) Channel 4 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1560
#EXTINF:-1,(UK) Channel 5 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1561
#EXTINF:-1,(UK) BBC Entertainment
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/323
#EXTINF:-1,(UK) More 4
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11428
#EXTINF:-1,(UK) E4 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1566
#EXTINF:-1,(UK) Five 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/331
#EXTINF:-1,(UK) Gold 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/191
#EXTINF:-1,(UK) TCM
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11422
#EXTINF:-1,(UK) E! 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11411
#EXTINF:-1,(UK) RTE 1 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1569
#EXTINF:-1,(UK) RTE 2 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11404
#EXTINF:-1,(UK) Alibi 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/22459
#EXTINF:-1,(UK) Dave 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11436
#EXTINF:-1,(UK) Pick TV
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11426
#EXTINF:-1,(UK) BEN
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/23119
#EXTINF:-1,(UK) Food Network 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/25979
#EXTINF:-1,(UK) Horse and Country 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/25962
#EXTINF:-1,(UK) BBC News
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11412
#EXTINF:-1,(UK) CNN News 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11443
#EXTINF:-1,(UK) Bloomberg 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11440
#EXTINF:-1,(UK) Al Jazeera UK
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11423
#EXTINF:-1,(UK) Discovery Channel 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/195
#EXTINF:-1,(UK) Discovery History
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/193
#EXTINF:-1,(UK) Discovery Science
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1563
#EXTINF:-1,(UK) Discovery Turbo
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11410
#EXTINF:-1,(UK) Investigation Discovery 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/196
#EXTINF:-1,(UK) National Geographic Channel 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/194
#EXTINF:-1,(UK) Nat Geo Wild 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1568
#EXTINF:-1,(UK) History Channel 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11415
#EXTINF:-1,(UK) History 2 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/22457
#EXTINF:-1,(UK) Travel Channel
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11425
#EXTINF:-1,(UK) Eden 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/23666
#EXTINF:-1,(UK) Animal Planet 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/192
#EXTINF:-1,(UK) MTV 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/8171
#EXTINF:-1,(UK) MTV Music
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1580
#EXTINF:-1,(UK) MTV Dance
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/349
#EXTINF:-1,(UK) MTV Hits
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/347
#EXTINF:-1,(UK) MTV Rocks
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/348
#EXTINF:-1,(UK) VH1
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/350
#EXTINF:-1,(UK) VH1 Classic
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/15876
#EXTINF:-1,(UK) Comedy Central 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11408
#EXTINF:-1,(UK) Disney Channel
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/2522
#EXTINF:-1,(UK) Disney Junior 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1564
#EXTINF:-1,(UK) Cartoon Network 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/359
#EXTINF:-1,(UK) Nickelodeon
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11434
#EXTINF:-1,(UK) Nick Jr
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1581
#EXTINF:-1,(UK) NickToons
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11433
#EXTINF:-1,(UK) Baby TV
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11441
#EXTINF:-1,(UK) SyFy 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/17
#EXTINF:-1,(UK) One 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1582
#EXTINF:-1,(UK) Two
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/2519
#EXTINF:-1,(UK) Arts 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1570
#EXTINF:-1,(UK) Atlantic 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1575
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Drama & Romance 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/565
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Action 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/199
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Comedy 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/201
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Crime & Thriller 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/200
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Disney 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1577
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Family 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/202
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Select 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/569
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Premiere 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/198
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Sci-Fi & Horror 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/203
#EXTINF:-1,(UK) Cinema Greats 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11432
#EXTINF:-1,(UK) Sony Movies 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11418
#EXTINF:-1,(UK) Sony Movies +1 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11419
#EXTINF:-1,(UK) Film 4 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11437
#EXTINF:-1,(UK) Rok TV
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/23660
#EXTINF:-1,(UK) Horror Channel
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11438
#EXTINF:-1,(UK) Sport News 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/1571
#EXTINF:-1,(UK) Sports Action 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11400
#EXTINF:-1,(UK) Sports Football 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/28034
#EXTINF:-1,(UK) Sports Golf 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11401
#EXTINF:-1,(UK) Sports Cricket 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/210
#EXTINF:-1,(UK) Sports F1 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/214
#EXTINF:-1,(UK) Sports Arena 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/28035
#EXTINF:-1,(UK) Sports Mix 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/22456
#EXTINF:-1,(UK) Sports Main Event 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/7641
#EXTINF:-1,(UK) Sports Premier League 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/213
#EXTINF:-1,(UK) Sport ESPN 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/316
#EXTINF:-1,(UK) Sport 1 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11484
#EXTINF:-1,(UK) Sport 2 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11485
#EXTINF:-1,(UK) Sport 3 4K+
http://jb.worldip.nl:1339/9Y9JkUopsf/zjqCyPGQdX/11486