Malta

#EXTINF:-1,MALTA: NET TV
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4241.ts
#EXTINF:-1,MALTA: ONE TV
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4240.ts
#EXTINF:-1,MALTA: POLITIKA
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4238.ts
#EXTINF:-1,MALTA: SMASH 7 NEWS
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4237.ts
#EXTINF:-1,MALTA: SMASH FOOD
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4236.ts
#EXTINF:-1,MALTA: SMASH MUSIC
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4235.ts
#EXTINF:-1,MALTA: F LIVING
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4484.ts
#EXTINF:-1,MALTA: ONE TV RADIO
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4483.ts
#EXTINF:-1,MALTA: TVM 1
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4482.ts
#EXTINF:-1,MALTA: TVM 2
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4481.ts
#EXTINF:-1,MALTA: XEJK
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4480.ts
#EXTINF:-1,MALTA: SMASH SPORTS
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4234.ts
#EXTINF:-1,MALTA: SMASH TV
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4233.ts
#EXTINF:-1,AR : MOGA-comedy
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4339.ts
#EXTINF:-1,MALTA: SMASH TV HD
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4232.ts
#EXTINF:-1,MALTA: TV SHOP CHANNEL
http://buyiptv.link:25461/live/TCkgYxulQc/v7ROsRDDMf/4231.ts