Chinese

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV1・综合 http://39.134.116.120:8080/live/cctv-1/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV2・财经 http://39.134.116.120:8080/live/cctv-2/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV5+・体育赛事 http://39.134.116.120:8080/live/hdcctv05plus/1.m3u8

VietCh

#EXTM3U #EXTINF:-1,LTV – Truyền hình Lai Châu http://123.29.68.44/live.m3u8?c=vstv361&q=high&type=tv&token=1111&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11 #EXTINF:-1,TTV – Truyền hình Thanh Hóa http://123.29.68.44/live.m3u8?c=vstv208&q=high&type=tv&token=1111&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11 #EXTINF:-1,ĐTV – Truyền hình Điện Biên http://123.29.68.44/live.m3u8?c=vstv362&q=high&type=tv&token=LX-ibJYRUq9pflRtYAxfYQ&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11

CCTV

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV 1 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-1/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 2 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-2/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 3 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-3/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 4 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-4/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 5 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-5/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 6 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-6/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 7 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-7/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 8 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-8/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 9 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-9/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 10 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-10/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 11 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-11/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 12 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-12/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 13 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-13/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 14 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-14/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 15 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-15/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV1・综合 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-1/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV2・财经 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-2/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV5+・体育赛事 http://117.169.120.237:8080/live/hdcctv05plus/1.m3u8