IPTV

IPTV m3u
http://ok2.se:80/get.php?username=77fdF7UytpNlWBd7v&password=fe47F9Uf3t3sscnC7&type=m3u
http://195.181.161.111:25461/get.php?username=6DV1w32c8o&password=hk3RuNJyFg&type=m3u