CA, USA

#EXTINF:-1,CTV KITCHNER – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71277
#EXTINF:-1,CTV2 LONDON – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71281
#EXTINF:-1,CBC EAST HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/18
#EXTINF:-1,CBC WINDSOR – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71279
#EXTINF:-1,CBC HALIFAX
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/4075
#EXTINF:-1,CTV HALIFAX
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/4074
#EXTINF:-1,CBC ATLANTIC – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71278
#EXTINF:-1,CBC CHARLOTTETOWN HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/72691
#EXTINF:-1,CTV MONCTON – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71282
#EXTINF:-1,CTV NB – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71283
#EXTINF:-1,NTV (NEWFOUNDLAND) – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/68073
#EXTINF:-1,CBC OTTAWA – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/45499
#EXTINF:-1,CTV OTTAWA – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/65625
#EXTINF:-1,CTV 2 OTTAWA – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/59130
#EXTINF:-1,CTV WINNIPEG
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/63327
#EXTINF:-1,CBC WINNIPEG – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/46716
#EXTINF:-1,CBC EDMONTON – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/46715
#EXTINF:-1,CTV EDMONTON – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/65628
#EXTINF:-1,GLOBAL EDMONTON – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/65627
#EXTINF:-1,NBC HD WEST
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/303
#EXTINF:-1,FOX HD WEST
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/305
#EXTINF:-1,ABC HD WEST
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/306
#EXTINF:-1,CBS HD WEST
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/304
#EXTINF:-1,CW11 HD WEST
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/2421
#EXTINF:-1,CBC CALGARY
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/7339
#EXTINF:-1,CTV CALGARY
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/7338
#EXTINF:-1,CITY CALGARY – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71280
#EXTINF:-1,GLOBAL LETHBRIDGE – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71285
#EXTINF:-1,OMNI CALGARY – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71286
#EXTINF:-1,OMNI PRAIRIES – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71288
#EXTINF:-1,BC1 HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/307
#EXTINF:-1,GLOBAL BC HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/308
#EXTINF:-1,CTV VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/310
#EXTINF:-1,CTV 2 VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/2418
#EXTINF:-1,CITY VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/311
#EXTINF:-1,CBC VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/309
#EXTINF:-1,OMNI BC – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/71287
#EXTINF:-1,CBC HD (MTL)
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/15074
#EXTINF:-1,CTV HD (MTL)
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/2398
#EXTINF:-1,GLOBAL HD (MTL)
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/2397
#EXTINF:-1,CITY HD (MTL)
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/15073
#EXTINF:-1,*USA NETWORK HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/312
#EXTINF:-1,GSN HD – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/12769
#EXTINF:-1,TV LAND HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/313
#EXTINF:-1,DEJAVIEW – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/48517
#EXTINF:-1,METV HD – NEW
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/15072
#EXTINF:-1,YES TV
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/6962
#EXTINF:-1,FX HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/314
#EXTINF:-1,FXX HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/315
#EXTINF:-1,COMEDY NETWORK HD
http://ok2.se:8000/j9DAnlR4pU/wZu1PHWqf7/316