Bahrain International

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Bahrain International
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.48:1234
#EXTINF:-1,238.0.16.46:1234
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.46:1234
#EXTINF:-1,Bahrain International
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.49:1234
#EXTINF:-1,Bahrain International
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.51:1234
#EXTINF:-1,Bahrain International
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.52:1234
#EXTINF:-1,TG NORBA 24
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.54:1234
#EXTINF:-1,TG NORBA 24
http://37.57.68.248:1234/udp/238.0.16.53:123