Archives for 

Vietnamese

Viet

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 HD https://live.vtvdigital.vn/hls/4fafb18253a507fdcadf6437642a996c/1555388500176/live/_definst_/vtv1-high.m3u8 #EXTINF:-1,VTV2 HD https://live.vtvdigital.vn/hls/1ada806a511836c385db9ec0bac61384/1555396827486/live/_definst_/vtv2-high.m3u8 #EXTINF:-1,VTV3 HD https://live.vtvdigital.vn/hls/82d1bdb475ba7967d314f1814efa47bd/1555397486280/live/_definst_/vtv3-high.m3u8

Viet

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.27:8136 #EXTINF:-1,VTV1 HD http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.117:10254 #EXTINF:-1,VTV2 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.39:8208 #EXTINF:-1,VTV3 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.28:8142 #EXTINF:-1,VTV3 HD http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.118:10260 #EXTINF:-1,VTV4 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.40:8214 #EXTINF:-1,VTV5 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.41:8220 #EXTINF:-1,VTV6 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.42:8226 #EXTINF:-1,VTV6 HD http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.119:10266 #EXTINF:-1,VTV8 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.148:8862 #EXTINF:-1,VTV9 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.241:9420 #EXTINF:-1,HTV Thể thao http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.24:8118 #EXTINF:-1,HTV1 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.35:8184 #EXTINF:-1,HTV2 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.36:8190 #EXTINF:-1,HTV2 HD http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.222:9306 #EXTINF:-1,HTV3 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.104:8598 #EXTINF:-1,HTV4 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.25:8124 #EXTINF:-1,HTV7 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.21:8100 #EXTINF:-1,HTV7 HD http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.223:9312 #EXTINF:-1,HTV9 http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.31:8160 #EXTINF:-1,HTV9 HD http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.224:9318 #EXTINF:-1,VTVCab-MTV http://113.184.5.81:4022/rtp/232.84.1.82:8466 #EXTINF:-1,VTVCab-MTV HD […]

Vietnam

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.27:8136 #EXTINF:-1,VTC4 HD http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.2.149:10714 #EXTINF:-1,PTV HD _ Truyền hình Phú Thọ http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.2.162:10792 #EXTINF:-1,PTQ _ Truyền hình Quảng Ngãi (HD) http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.2.163:10798 #EXTINF:-1,KenhQuangCao01 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.204:9198 #EXTINF:-1,KenhQuangCao02 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.203:9192 #EXTINF:-1,MyTVcloudgame http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.4:7998 #EXTINF:-1,VTC5 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.2.38:10636 #EXTINF:-1,VTV1 HD http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.117:10254 #EXTINF:-1,VTV2 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.39:8208 #EXTINF:-1,VTV3 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.28:8142 #EXTINF:-1,VTV3 HD http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.118:10260 #EXTINF:-1,VTV4 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.40:8214 #EXTINF:-1,VTV5 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.41:8220 #EXTINF:-1,VTV6 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.42:8226 #EXTINF:-1,VTV6 HD http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.119:10266 #EXTINF:-1,VTV8 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.148:8862 #EXTINF:-1,VTV9 http://123.18.90.105:4022/rtp/232.84.1.241:9420 #EXTINF:-1,HTV Thể […]

Viet THVL

#EXTM3U #EXTINF:-1,THVL 1 https://live2.thvli.vn/6c12681f84325edef7d98593376ea0de1539875516/live/thvl1hd_2160000/index.m3u8 #EXTINF:-1,THVL 2 https://live2.thvli.vn/c1c8d3d65b88c00c2dcaec1abc4beabb1539874647/live/thvl2hd_2160000/index.m3u8 #EXTINF:-1,THVL Radio https://radio.thvli.vn/89cd7844964c65684ea703c443ca569b1539874847/thvlaudio/chunklist.m3u8

Viet VOV

#EXTM3U #EXTINF:-1,VOV 1 http://118.69.211.87:1935/vov1/vov1.stream_aac/chunklist_w1029417690.m3u8 #EXTINF:-1,VOV 2 http://118.69.211.87:1935/vov2/vov2.stream_aac/chunklist_w1929793170.m3u8 #EXTINF:-1,VOV 3 http://118.69.211.87:1935/vov3/vov3.stream_aac/chunklist_w117112756.m3u8 #EXTINF:-1,VOV 5 http://118.69.211.87:1935/vov5/vov5.stream_aac/chunklist_w57832930.m3u8

Viet Asia

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.27:8136 #EXTINF:-1,VTV1 HD http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.117:10254 #EXTINF:-1,VTV2 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.39:8208 #EXTINF:-1,VTV3 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.28:8142 #EXTINF:-1,VTV3 HD http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.118:10260 #EXTINF:-1,VTV4 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.40:8214 #EXTINF:-1,VTV5 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.41:8220 #EXTINF:-1,VTV6 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.42:8226 #EXTINF:-1,VTV6 HD http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.119:10266 #EXTINF:-1,VTV8 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.148:8862 #EXTINF:-1,VTV9 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.241:9420 #EXTINF:-1,HTV Thể thao http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.24:8118 #EXTINF:-1,HTV1 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.35:8184 #EXTINF:-1,HTV2 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.36:8190 #EXTINF:-1,HTV2 HD http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.222:9306 #EXTINF:-1,HTV3 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.104:8598 #EXTINF:-1,HTV4 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.25:8124 #EXTINF:-1,HTV7 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.21:8100 #EXTINF:-1,HTV7 HD http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.223:9312 #EXTINF:-1,HTV9 http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.31:8160 #EXTINF:-1,HTV9 HD http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.224:9318 #EXTINF:-1,VTVCab-MTV http://14.247.158.163:4022/rtp/232.84.1.82:8466 #EXTINF:-1,VTVCab-MTV HD […]

Mix Asia

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.27:8136 #EXTINF:-1,VTV1 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.117:10254 #EXTINF:-1,VTV2 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.39:8208 #EXTINF:-1,VTV2 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.2.31:10594 #EXTINF:-1,VTV3 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.28:8142 #EXTINF:-1,VTV3 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.118:10260 #EXTINF:-1,VTV4 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.40:8214 #EXTINF:-1,VTV4 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.2.32:10600 #EXTINF:-1,VTV5 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.41:8220 #EXTINF:-1,VTV5 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.2.33:10606 #EXTINF:-1,VTV6 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.42:8226 #EXTINF:-1,VTV6 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.119:10266 #EXTINF:-1,VTV8 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.148:8862 #EXTINF:-1,VTV8 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.2.34:10612 #EXTINF:-1,VTV9 http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.241:9420 #EXTINF:-1,VTV9 HD http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.2.35:10618 #EXTINF:-1,VTVcab1-Giai Tri TV http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.143:8832 #EXTINF:-1,VTVcab2-Phim Viet http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.168:8982 #EXTINF:-1,VTVcab5-E Channel http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.193:9132 #EXTINF:-1,VTVcab6-Hay TV http://171.250.160.213:8889/rtp/232.84.1.220:9294 #EXTINF:-1,VTVcab7-D […]

Asia, Vietnam Channels

#EXTM3U #EXTINF:-1,An Giang http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/383005904 #EXTINF:-1,An ninh TV http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/572097649 #EXTINF:-1,Animal Planet http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/867239283 #EXTINF:-1,Asian Food Channel http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/731403033 #EXTINF:-1,BabyTVHD http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/673544170 #EXTINF:-1,Bloomberg http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/1697605549 #EXTINF:-1,Bóng đá 801 HD http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/359187730 #EXTINF:-1,Bóng đá 803 HD http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/2091088263 #EXTINF:-1,Bắc Giang http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/1068621467 #EXTINF:-1,Bắc Ninh http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/315295449 #EXTINF:-1,CCTV4 – Tiếng Trung http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/525427478 #EXTINF:-1,Channel V http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/1519156081 #EXTINF:-1,Channel V HD http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/18567415 #EXTINF:-1,CINEMAX http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/1795225149 #EXTINF:-1,Da Vinci Learning http://123.18.227.50:9981/stream/channelid/334380525 #EXTINF:-1,Da Vinci […]

Vietnam Channels

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.27:8136 #EXTINF:-1,VTV1 HD http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.117:10254 #EXTINF:-1,VTV2 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.39:8208 #EXTINF:-1,VTV3 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.28:8142 #EXTINF:-1,VTV3 HD http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.118:10260 #EXTINF:-1,VTV4 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.40:8214 #EXTINF:-1,VTV5 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.41:8220 #EXTINF:-1,VTV6 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.42:8226 #EXTINF:-1,VTV6 HD http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.119:10266 #EXTINF:-1,VTV8 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.148:8862 #EXTINF:-1,VTV9 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.241:9420 #EXTINF:-1,HTV Thể thao http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.24:8118 #EXTINF:-1,HTV1 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.35:8184 #EXTINF:-1,HTV2 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.36:8190 #EXTINF:-1,HTV2 HD http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.222:9306 #EXTINF:-1,HTV3 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.104:8598 #EXTINF:-1,HTV4 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.25:8124 #EXTINF:-1,HTV7 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.21:8100 #EXTINF:-1,HTV7 HD http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.223:9312 #EXTINF:-1,HTV9 http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.31:8160 #EXTINF:-1,HTV9 HD http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.224:9318 #EXTINF:-1,VTVCab-MTV http://14.186.64.130:4022/rtp/232.84.1.82:8466 #EXTINF:-1,VTVCab-MTV HD […]

VOV 1,2,3

#EXTM3U #EXTINF:-1,VOV1 http://120.72.118.102:1935/live/channel3/chunklist_w1500678171.m3u8 #EXTINF:-1,VOV2 http://120.72.118.102:1935/live/channel1/chunklist_w597181853.m3u8 #EXTINF:-1,VOV3 http://120.72.118.102:1935/live/channel2/chunklist_w1247207984.m3u8

Vietnam Channels

#EXTM3U #EXTINF:-1,AXN HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1832396659 #EXTINF:-1,BTV HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/2145726148 #EXTINF:-1,Cartoon Network HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1195541075 #EXTINF:-1,CINEMA WORLD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/598341851 #EXTINF:-1,Discovery Channel http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1323077478 #EXTINF:-1,Discovery World HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/30004296 #EXTINF:-1,Disney Junior http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/2119769621 #EXTINF:-1,Diva http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1519121374 #EXTINF:-1,FOX Movies HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1814447930 #EXTINF:-1,Ha Noi 1 http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1033689861 #EXTINF:-1,Ha Noi 2 http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/686264106 #EXTINF:-1,HBO HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1651765986 #EXTINF:-1,HTV http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1345994045 #EXTINF:-1,HTV1 http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/2081450837 #EXTINF:-1,HTV2 http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1714419302 #EXTINF:-1,HTV3 http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/165811604 #EXTINF:-1,HTV7 HD http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/1690386109 #EXTINF:-1,HTV9 http://42.118.162.72:9981/stream/channelid/680399405 #EXTINF:-1,HTVC […]

Viet

#EXTM3U #EXTINF:-1,Ha Nam (144P) http://113.160.198.111/Medias/HaNam/144P/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Ha Nam (240P) http://113.160.198.111/Medias/HaNam/240P/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Ha Nam (360P) http://113.160.198.111/Medias/HaNam/360P/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Ha Nam (480P) http://113.160.198.111/Medias/HaNam/480P/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Ha Nam (720P) http://113.160.198.111/Medias/HaNam/720P/playlist.m3u8

Asia

#EXTM3U #EXTINF:-1,VTV1 HD http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.248:30120 #EXTINF:-1,FPT Giới Thiệu HD http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.2:30120 #EXTINF:-1,FPT Quảng Cáo HD http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.137:30120 #EXTINF:-1,The Mira Hotel http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.123:30120 #EXTINF:-1,FPT Mở Két http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.26:30120 #EXTINF:-1,FPT Mở Két http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.97:30120 #EXTINF:-1,FPT PIP 1 http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.42:30120 #EXTINF:-1,FPT PIP 2 http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.49:30120 #EXTINF:-1,FPT PIP 3 http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.72:30120 #EXTINF:-1,Ca Nhạc http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.9:30120 #EXTINF:-1,Ca Nhạc 2 http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.8:30120 #EXTINF:-1,FPT thử nghiệm 4K http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.2:30120 #EXTINF:-1,K 1 HD http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.5:30120 #EXTINF:-1,K […]

Vietnamese, Asian

#EXTM3U #EXTINF:-1,FPT Giới Thiệu HD http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.2:30120 #EXTINF:-1,FPT Quảng Cáo HD http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.137:30120 #EXTINF:-1,The Mira Hotel http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.123:30120 #EXTINF:-1,FPT Mở Két http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.26:30120 #EXTINF:-1,FPT Mở Két http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.97:30120 #EXTINF:-1,FPT PIP 1 http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.2.42:30120 #EXTINF:-1,FPT PIP 2 http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.2.49:30120 #EXTINF:-1,FPT PIP 3 http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.2.72:30120 #EXTINF:-1,Ca Nhạc http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.9:30120 #EXTINF:-1,Ca Nhạc 2 http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.8:30120 #EXTINF:-1,FPT thử nghiệm 4K http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.2.2:30120 #EXTINF:-1,K+1 HD http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.5:30120 #EXTINF:-1,K+1 HD http://113.22.170.150:10001/udp/225.1.1.78:30120 #EXTINF:-1,K+NS HD […]