Viet

#EXTM3U
#EXTINF:-1,VTV1 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.249:30120
#EXTINF:-1,VTV2 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.13:30120
#EXTINF:-1,VTV3 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.247:30120
#EXTINF:-1,VTV4 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.20:30120
#EXTINF:-1,VTV5 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.131:30120
#EXTINF:-1,VTV6 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.245:30120
#EXTINF:-1,VTV7 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.96:30120
#EXTINF:-1,VTV8 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.166:30120
#EXTINF:-1,VTV9 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.128:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.180:30120
#EXTINF:-1,HTV2 HD-Vie Channel
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.193:30120
#EXTINF:-1,HTV3
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.178:30120
#EXTINF:-1,HTV4-Key
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.177:30120
#EXTINF:-1,HTV7 FHD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.192:30120
#EXTINF:-1,HTV9 FHD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.190:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.184:30120
#EXTINF:-1,HTVC Gia Đình
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.170:30120
#EXTINF:-1,HTVC Du Lịch
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.166:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phụ Nữ
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.171:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.186:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.174:30120
#EXTINF:-1,FBNC HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.182:30120
#EXTINF:-1,HTV Coop
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.210:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thể Thao HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.165:30120
#EXTINF:-1,HTVC Shopping-VGS Shop
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.172:30120
#EXTINF:-1,VTC1 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.254:30120
#EXTINF:-1,VTC2
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.202:30120
#EXTINF:-1,VTC3 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.251:30120
#EXTINF:-1,Yeah1 !Family – VTC4
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.200:30120
#EXTINF:-1,tvBlue – VTC5
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.199:30120
#EXTINF:-1,VTC6
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.198:30120
#EXTINF:-1,Today TV – VTC7
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.197:30120
#EXTINF:-1,View TV – VTC8
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.196:30120
#EXTINF:-1,VTC9
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.195:30120
#EXTINF:-1,Nét Việt – VTC10
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.194:30120
#EXTINF:-1,Kids & Family TV – VTC11
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.193:30120
#EXTINF:-1,VTC13 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.250:30120
#EXTINF:-1,VTC14 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.88:30120
#EXTINF:-1,3NTV – VTC16 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.190:30120
#EXTINF:-1,THVL1 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.155:30120
#EXTINF:-1,THVL2 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.154:30120
#EXTINF:-1,THVL3 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.235:30120
#EXTINF:-1,PTQ HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.174:30120
#EXTINF:-1,MTV
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.245:30120
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.231:30120
#EXTINF:-1,Asian Food Channel HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.198:30120
#EXTINF:-1,ABC Australia
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.21:30120
#EXTINF:-1,AXN HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.225:30120
#EXTINF:-1,BBC Earth HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.24:30120
#EXTINF:-1,BBC Lifestyle
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.52:30120
#EXTINF:-1,BBC World News
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.74:30120
#EXTINF:-1,Baby TV HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.146:30120
#EXTINF:-1,Cartoon Network HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.231:30120
#EXTINF:-1,Channel News Asia
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.202:30120
#EXTINF:-1,Channel [V] HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.188:30120
#EXTINF:-1,Cinema World HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.142:30120
#EXTINF:-1,CNBC
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.227:30120
#EXTINF:-1,CNN
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.242:30120
#EXTINF:-1,Da Vinci Learning HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.197:30120
#EXTINF:-1,Discovery Asia HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.223:30120
#EXTINF:-1,Discovery Channel
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.238:30120
#EXTINF:-1,Disney Channel HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.158:30120
#EXTINF:-1,Disney Junior
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.233:30120
#EXTINF:-1,Diva Universal
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.199:30120
#EXTINF:-1,DW HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.46:30120
#EXTINF:-1,SCTV2-ACM
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.234:30120
#EXTINF:-1,FTV HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.227:30120
#EXTINF:-1,FOX HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.51:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.229:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.141:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports 3 HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.242:30120
#EXTINF:-1,Fox Movies HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.239:30120
#EXTINF:-1,Fox Life HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.237:30120
#EXTINF:-1,France 24
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.211:30120
#EXTINF:-1,HBO HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.233:30120
#EXTINF:-1,KIX HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.144:30120
#EXTINF:-1,MAX by HBO HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.86:30120
#EXTINF:-1,National Geographic HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.235:30120
#EXTINF:-1,NHK World
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.47:30120
#EXTINF:-1,Outdoor Channel HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.215:30120
#EXTINF:-1,RED by HBO HD
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.93:30120
#EXTINF:-1,TLC
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.236:30120
#EXTINF:-1,TV5Monde Asia
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.200:30120
#EXTINF:-1,Blue Ant Entertainment
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.203:30120
#EXTINF:-1,Blue Ant Extreme
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.204:30120
#EXTINF:-1,TN1 HD _ TH Thái Nguyên (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.179:30120
#EXTINF:-1,PTV HD _ TH Phú Thọ (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.165:30120
#EXTINF:-1,QTV1 HD _ TH Quảng Ninh (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.181:30120
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bắc Ninh (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.40:30120
#EXTINF:-1,H1 HD _ TH Hà Nội (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.186:30120
#EXTINF:-1,H2 HD _ TH Hà Nội (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.125:30120
#EXTINF:-1,THP HD _ TH Thành phố Hải Phòng (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.44:30120
#EXTINF:-1,NTV HD _ TH Ninh Bình (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.185:30120
#EXTINF:-1,NTV HD _ TH Nghệ An (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.183:30120
#EXTINF:-1,DaNangTV1 HD _ TH Thành phố Đà Nẵng (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.147:30120
#EXTINF:-1,DaNangTV2 HD _ TH Thành phố Đà Nẵng (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.146:30120
#EXTINF:-1,PTP _ TH Phú Yên (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.58:30120
#EXTINF:-1,KTV HD _ TH Khánh Hòa (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.133:30120
#EXTINF:-1,THGL _ TH Gia Lai (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.176:30120
#EXTINF:-1,BTV1 HD _ TH Bình Dương (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.150:30120
#EXTINF:-1,BTV2 HD _ TH Bình Dương (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.149:30120
#EXTINF:-1,iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4 (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.30:30120
#EXTINF:-1,ĐNRTV1 HD _ TH Đồng Nai (HD 8Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.152:30120
#EXTINF:-1,ĐNRTV2 HD _ TH Đồng Nai (HD 8Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.151:30120
#EXTINF:-1,TTV11 _ TH Tây Ninh (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.130:30120
#EXTINF:-1,BRT HD _ TH Bà Rịa Vũng Tàu (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.175:30120
#EXTINF:-1,THTG _ TH Tiền Giang (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.170:30120
#EXTINF:-1,THTV HD _ TH Trà Vinh (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.172:30120
#EXTINF:-1,HGTV _ TH Hậu Giang (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.157:30120
#EXTINF:-1,KG1 _ TH Kiên Giang (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.182:30120
#EXTINF:-1,BLTV HD _ TH Bạc Liêu (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.61:30120
#EXTINF:-1,CTV _ TH Cà Mau (HD 4Mbps)
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.104:30120
#EXTINF:-1,THLC _ TH Lào Cai
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.119:30120
#EXTINF:-1,YTV _ TH Yên Bái
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.39:30120
#EXTINF:-1,ĐTV _ TH Điện Biên
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.74:30120
#EXTINF:-1,HBTV _ TH Hòa Bình
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.168:30120
#EXTINF:-1,STV _ TH Sơn La
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.98:30120
#EXTINF:-1,HGTV _ TH Hà Giang
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.62:30120
#EXTINF:-1,CRTV _ TH Cao Bằng
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.102:30120
#EXTINF:-1,LSTV _ TH Lạng Sơn
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.160:30120
#EXTINF:-1,TTV _ TH Tuyên Quang
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.188:30120
#EXTINF:-1,BGTV _ TH Bắc Giang
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.164:30120
#EXTINF:-1,QTV3 _ TH Quảng Ninh
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.180:30120
#EXTINF:-1,THHN _ TH Hà Nam
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.63:30120
#EXTINF:-1,THD _ TH Hải Dương
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.158:30120
#EXTINF:-1,HY _ TH Hưng Yên
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.118:30120
#EXTINF:-1,NTV _ TH Nam Định
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.120:30120
#EXTINF:-1,TBTV _ TH Thái Bình
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.99:30120
#EXTINF:-1,VP _ TH Vĩnh Phúc
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.99:30120
#EXTINF:-1,TTV _ TH Thanh Hóa
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.184:30120
#EXTINF:-1,HTTV _ TH Hà Tĩnh
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.75:30120
#EXTINF:-1,QBTV _ TH Quảng Bình
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.164:30120
#EXTINF:-1,QRTV _ TH Quảng Trị
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.117:30120
#EXTINF:-1,TRT _ TH Thừa Thiên Huế
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.161:30120
#EXTINF:-1,QRT _ TH Quảng Nam
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.50:30120
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bình Định
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.145:30120
#EXTINF:-1,NTV _ TH Ninh Thuận
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.178:30120
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bình Thuận
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.124:30120
#EXTINF:-1,KRT _ TH Kon Tum
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.36:30120
#EXTINF:-1,DRT _ TH Đắk Lắk
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.64:30120
#EXTINF:-1,LTV _ TH Lâm Đồng
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.177:30120
#EXTINF:-1,BPTV1 _ TH Bình Phước
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.23:30120
#EXTINF:-1,BPTV2 _ HOME tv
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.38:30120
#EXTINF:-1,BTV6 _ TH Bình Dương
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.223:30120
#EXTINF:-1,BTV11 _ TH Bình Dương
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.224:30120
#EXTINF:-1,LA34 _ TH Long An
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.162:30120
#EXTINF:-1,THĐT1 _ TH Đồng Tháp
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.163:30120
#EXTINF:-1,ATV _ TH An Giang
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.2.173:30120
#EXTINF:-1,THBT _ TH Bến Tre
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.156:30120
#EXTINF:-1,STV1 _ TH Sóc Trăng
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.159:30120
#EXTINF:-1,THTPCT _ TH Thành phố Cần Thơ
http://1.52.243.130:4022/udp/225.1.1.132:30120