BG

#EXTINF:-1,BG: Diema Sport 1 HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2060
#EXTINF:-1,BG: Diema Sport 2
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2061
#EXTINF:-1,BG: Sport+ HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/4093
#EXTINF:-1,BG: V Action
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2066
#EXTINF:-1,BG: Ring HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/614
#EXTINF:-1,BG: F+ HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2065
#EXTINF:-1,BG: Nova Sport
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2062
#EXTINF:-1,BG: Sportal TV HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/5646
#EXTINF:-1,BG: AutoMotorSport HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/5649
#EXTINF:-1,BG: Max Sport 1 HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/5648
#EXTINF:-1,BG: Max Sport 2 HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/5647
#EXTINF:-1,BG: Max Sport 3 HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/13718
#EXTINF:-1,BG: Max Sport 4 HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/6017
#EXTINF:-1,BG: EDGE Sport HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/13719
#EXTINF:-1,BG: Trace Sport Stars HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/13720
#EXTINF:-1,BG: FightBox HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/13717
#EXTINF:-1,BG: World Fight Channel HD
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/13716
#EXTINF:-1,BG: sport 1
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2063
#EXTINF:-1,BG: sport 2
http://mag.iptv.cab:80/M6TZJFX1LI/yZ0DIb6L2n/2064