Asia

#EXTM3U
#EXTINF:-1,VTV1 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.248:30120
#EXTINF:-1,FPT Giới Thiệu HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.2:30120
#EXTINF:-1,FPT Quảng Cáo HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.137:30120
#EXTINF:-1,The Mira Hotel
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.123:30120
#EXTINF:-1,FPT Mở Két
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.26:30120
#EXTINF:-1,FPT Mở Két
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.97:30120
#EXTINF:-1,FPT PIP 1
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.42:30120
#EXTINF:-1,FPT PIP 2
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.49:30120
#EXTINF:-1,FPT PIP 3
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.72:30120
#EXTINF:-1,Ca Nhạc
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.9:30120
#EXTINF:-1,Ca Nhạc 2
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.8:30120
#EXTINF:-1,FPT thử nghiệm 4K
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.2:30120
#EXTINF:-1,K 1 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.5:30120
#EXTINF:-1,K 1 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.78:30120
#EXTINF:-1,K NS HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.6:30120
#EXTINF:-1,K NS HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.80:30120
#EXTINF:-1,K PM HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.73:30120
#EXTINF:-1,K PM HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.81:30120
#EXTINF:-1,K PC HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.77:30120
#EXTINF:-1,K PC HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.82:30120
#EXTINF:-1,VTV1
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.250:30120
#EXTINF:-1,VTV1 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.249:30120
#EXTINF:-1,VTV2
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.249:30120
#EXTINF:-1,VTV2 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.14:30120
#EXTINF:-1,VTV2 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.13:30120
#EXTINF:-1,VTV3
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.167:30120
#EXTINF:-1,VTV3 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.246:30120
#EXTINF:-1,VTV3 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.247:30120
#EXTINF:-1,VTV4
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.248:30120
#EXTINF:-1,VTV4 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.211:30120
#EXTINF:-1,VTV4 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.20:30120
#EXTINF:-1,VTV5
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.247:30120
#EXTINF:-1,VTV5 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.129:30120
#EXTINF:-1,VTV5 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.131:30120
#EXTINF:-1,VTV6
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.246:30120
#EXTINF:-1,VTV6 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.244:30120
#EXTINF:-1,VTV6 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.245:30120
#EXTINF:-1,VTV7 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.96:30120
#EXTINF:-1,VTV7 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.97:30120
#EXTINF:-1,VTV8 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.142:30120
#EXTINF:-1,VTV8 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.166:30120
#EXTINF:-1,VTV9
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.153:30120
#EXTINF:-1,VTV9 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.126:30120
#EXTINF:-1,VTV9 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.128:30120
#EXTINF:-1,VTVCab1 – Giải Trí TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.150:30120
#EXTINF:-1,VTVCab2 – Phim Việt
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.159:30120
#EXTINF:-1,VTVCab3 – Thể Thao TV HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.240:30120
#EXTINF:-1,VTVCab3 – Thể Thao TV HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.241:30120
#EXTINF:-1,VTVCab4 – Văn Hóa
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.153:30120
#EXTINF:-1,VTVCab5 – E Channel
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.156:30120
#EXTINF:-1,VTVCab6 – Hay TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.254:30120
#EXTINF:-1,VTVCab7 – D Dramas
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.157:30120
#EXTINF:-1,VTVCab8 – Bibi
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.161:30120
#EXTINF:-1,VTVCab9 – Info TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.154:30120
#EXTINF:-1,VTVCab10 – O2TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.152:30120
#EXTINF:-1,VTVCab11 – VGS Shop
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.252:30120
#EXTINF:-1,VTVCab12 – Style TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.155:30120
#EXTINF:-1,VTVCab13 – VTV Hyundai Homeshopping
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.122:30120
#EXTINF:-1,VTVCab14 – Lotte Datviet Homeshopping
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.253:30120
#EXTINF:-1,VTVCab15 – M Channel
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.251:30120
#EXTINF:-1,VTVCab16 – Bóng Đá TV HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.242:30120
#EXTINF:-1,VTVCab16 – Bóng Đá TV HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.243:30120
#EXTINF:-1,VTVCab17 – Yeah1 !TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.151:30120
#EXTINF:-1,VTVCab19 – Film TV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.207:30120
#EXTINF:-1,VTVCab20 – V Family
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.15:30120
#EXTINF:-1,VTVCab21 – SaoTV Bibi HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.82:30120
#EXTINF:-1,VTVCab21 – SaoTV Bibi HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.103:30120
#EXTINF:-1,VOV
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.171:30120
#EXTINF:-1,Thông Tấn Xã Việt Nam
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.167:30120
#EXTINF:-1,Thông Tấn Xã Việt Nam HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.43:30120
#EXTINF:-1,An Ninh TV HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.169:30120
#EXTINF:-1,An Ninh Thế Giới HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.208:30120
#EXTINF:-1,Nhân Dân HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.91:30120
#EXTINF:-1,Quốc Hội HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.148:30120
#EXTINF:-1,Quốc Hội HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.149:30120
#EXTINF:-1,Quốc Phòng Việt Nam
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.226:30120
#EXTINF:-1,Quốc Phòng Việt Nam HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.216:30120
#EXTINF:-1,Quốc Phòng Việt Nam HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.217:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.1:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.180:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.11:30120
#EXTINF:-1,HTV2
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.179:30120
#EXTINF:-1,HTV2 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.193:30120
#EXTINF:-1,HTV3
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.178:30120
#EXTINF:-1,HTV4
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.177:30120
#EXTINF:-1,HTV7
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.176:30120
#EXTINF:-1,HTV7 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.191:30120
#EXTINF:-1,HTV7 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.192:30120
#EXTINF:-1,HTV9
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.175:30120
#EXTINF:-1,HTV9 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.189:30120
#EXTINF:-1,HTV9 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.190:30120
#EXTINF:-1,HTV Thể Thao
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.165:30120
#EXTINF:-1,HTVC Du Lịch và Cuộc Sống
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.166:30120
#EXTINF:-1,HTVC FBNC
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.169:30120
#EXTINF:-1,HTVC FBNC HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.181:30120
#EXTINF:-1,HTVC FBNC HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.182:30120
#EXTINF:-1,HTVC Gia Đình
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.170:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim – Paramount Channel
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.173:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim – Paramount Channel HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.183:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim – Paramount Channel HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.184:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phụ Nữ
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.171:30120
#EXTINF:-1,HTVC Shopping – VGS Shop
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.172:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.174:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.185:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.1.186:30120
#EXTINF:-1,VTC1
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.203:30120
#EXTINF:-1,VTC1 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.254:30120
#EXTINF:-1,VTC2 – #Kênh2
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.202:30120
#EXTINF:-1,VTC3
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.201:30120
#EXTINF:-1,VTC3 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.251:30120
#EXTINF:-1,Yeah1 !Family – VTC4 HD
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.200:30120
#EXTINF:-1,tvBlue – VTC5
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.199:30120
#EXTINF:-1,VTC6
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.198:30120
#EXTINF:-1,Today TV – VTC7
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.197:30120
#EXTINF:-1,View TV – VTC8
http://183.80.22.71:10001/udp/225.1.2.196:30120

Tagged with