UK TV

#EXTINF:-1,UKURD: ITV 1 HD*
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80087
#EXTINF:-1,UKURD: 4 SEVEN
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80088
#EXTINF:-1,UKURD: POP MAX
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80089
#EXTINF:-1,UKURD: POP
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80090
#EXTINF:-1,UKURD: MTV ROCKS
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80091
#EXTINF:-1,UKURD: MTV ONE
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80092
#EXTINF:-1,UKURD: MTV MUSIC UK
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80093
#EXTINF:-1,UKURD: MTV LIVE HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80094
#EXTINF:-1,UKURD: MTV HITS
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80095
#EXTINF:-1,UKURD: MTV HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80096
#EXTINF:-1,UKURD: BBC1*
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80097
#EXTINF:-1,UKURD: MTV CLASSIC
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80098
#EXTINF:-1,UKURD: MTV BASE
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80099
#EXTINF:-1,UKURD: NAT GEO HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80100
#EXTINF:-1,UKURD: NAT GEO WILKURD: FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80101
#EXTINF:-1,UKURD: HISTORY 2 HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80102
#EXTINF:-1,UKURD: INVESTIGATION DISCOVERY (ID)
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80103
#EXTINF:-1,UKURD: DISCOVERY HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80104
#EXTINF:-1,UKURD: ANIMAL PLANET HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80105
#EXTINF:-1,UKURD: LIFETIME HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80106
#EXTINF:-1,UKURD: BBC2*
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80107
#EXTINF:-1,UKURD: TINY POP
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80108
#EXTINF:-1,UKURD: BBC3*
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80109
#EXTINF:-1,UKURD: CARTOON NETWORK
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80110
#EXTINF:-1,UKURD: CARTOON NETWORKURD: HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80111
#EXTINF:-1,UKURD: DISNEY JUNIOR
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80112
#EXTINF:-1,UKURD: DISNEY CHANNEL HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80113
#EXTINF:-1,UKURD: DISNEY CHANNEL
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80114
#EXTINF:-1,UKURD: NICKELODEON EUROPE
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80115
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: TOONS
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80116
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: JUNIOR
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80117
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: JKURD: PEPPA
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80118
#EXTINF:-1,UKURD: BBC4*
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80119
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80120
#EXTINF:-1,UKURD: RTE JUNIOR
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80121
#EXTINF:-1,UKURD: BOOMERANG
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80122
#EXTINF:-1,UKURD: BBC PARLIAMENT
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80123
#EXTINF:-1,UKURD: BABY TV
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80124
#EXTINF:-1,UKURD: ATLANTIC HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80125
#EXTINF:-1,UKURD: CITV
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80126
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA ACTION FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80127
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA THRILLEKURD: FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80128
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA SKI-FI FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80129
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA PREMIEKURD: FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80130
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA HITS FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80131
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA GREATS FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80132
#EXTINF:-1,UKURD: BBC WORLKURD: NEWS
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80133
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA DRAMA & ROMANCE FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80134
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA DISNEY FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80135
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA COMEDY FHD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80136
#EXTINF:-1,UKURD: ONE HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80137
#EXTINF:-1,UKURD: FILM 4 HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80138
#EXTINF:-1,UKURD: HORROKURD: CHANNEL
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80139
#EXTINF:-1,UKURD: FOX NEWS
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80140
#EXTINF:-1,UKURD: UNIVERSAL HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80141
#EXTINF:-1,UKURD: AMC
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80142
#EXTINF:-1,UKURD: FRANCE 24
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80143
#EXTINF:-1,UKURD: SYFY HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80144
#EXTINF:-1,UKURD: TCM HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80145
#EXTINF:-1,UKURD: TLC HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80146
#EXTINF:-1,UKURD: SONY CHRISTMAS
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80147
#EXTINF:-1,UKURD: SONY CHANNEL
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80148
#EXTINF:-1,UKURD: RT AMERICA
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80149
#EXTINF:-1,UKURD: STV HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80150
#EXTINF:-1,UKURD: MORE 4 HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80151
#EXTINF:-1,UKURD: EDEN HD
http://iptvclub.live:25461/xxpg48ACnygIGvw/FqEmSami4dvzHBP/80152