UK

#EXTINF:-1,3e UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1790
#EXTINF:-1,4Music UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1936
#EXTINF:-1,4Seven UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1937
#EXTINF:-1,5Star UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1963
#EXTINF:-1,5USA UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1964
#EXTINF:-1,AMC From UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1892
#EXTINF:-1,AT THE RACES UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1801
#EXTINF:-1,Alibi UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1916
#EXTINF:-1,Animal Planet +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1878
#EXTINF:-1,Animal Planet UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1879
#EXTINF:-1,BBC Four HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1990
#EXTINF:-1,BBC Four UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1989
#EXTINF:-1,BBC News HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1777
#EXTINF:-1,BBC One Channel Islands UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1776
#EXTINF:-1,BBC One HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1998
#EXTINF:-1,BBC One Northern Ireland UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/2000
#EXTINF:-1,BBC One Oxford UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1775
#EXTINF:-1,BBC One Scotland UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1786
#EXTINF:-1,BBC One UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1997
#EXTINF:-1,BBC One Wales UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/2002
#EXTINF:-1,BBC One Yorks UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1774
#EXTINF:-1,BBC Parliament UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/2003
#EXTINF:-1,BBC Two HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1995
#EXTINF:-1,BBC Two Scotland UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/2004
#EXTINF:-1,BBC Two UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1994
#EXTINF:-1,BBC World News UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/2006
#EXTINF:-1,BET UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1961
#EXTINF:-1, Sport 1 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/370
#EXTINF:-1, Sport 1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/369
#EXTINF:-1, Sport 2 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/368
#EXTINF:-1, Sport 2 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/367
#EXTINF:-1, Sport 3 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/366
#EXTINF:-1, Sport 3 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/365
#EXTINF:-1, Sport ESPN HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1743
#EXTINF:-1, Sport ESPN UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1819
#EXTINF:-1, Sport Extra 1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1818
#EXTINF:-1, Sport Extra 2 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1817
#EXTINF:-1, Sport Extra 3 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1816
#EXTINF:-1, Sport Extra 4 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1815
#EXTINF:-1, Sport Extra 5 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1814
#EXTINF:-1, Sport Mosaic 2 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1813
#EXTINF:-1,Baby TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1852
#EXTINF:-1,Blaze UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1787
#EXTINF:-1,Bloomberg TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1770
#EXTINF:-1,Boomerang +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1769
#EXTINF:-1,Boomerang UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1862
#EXTINF:-1,Box Hits UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1768
#EXTINF:-1,Hip Hop & R & B Music TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1767
#EXTINF:-1,BoxNation HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/5712
#EXTINF:-1,BoxNation UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1805
#EXTINF:-1,CAPITAL TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1778
#EXTINF:-1,CBBC HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1993
#EXTINF:-1,CBBC UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1991
#EXTINF:-1,CBS Action UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1909
#EXTINF:-1,CBS Drama UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1908
#EXTINF:-1,CBS Reality UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1910
#EXTINF:-1,CBeebies HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1741
#EXTINF:-1,CITV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1740
#EXTINF:-1,CNN UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1764
#EXTINF:-1,Cartoon Network UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1857
#EXTINF:-1,Cartoonito UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1865
#EXTINF:-1,Challenge +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1944
#EXTINF:-1,Celtic TV (Live Matches Only) UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/73106
#EXTINF:-1,Challenge UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1782
#EXTINF:-1,Channel 4 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1970
#EXTINF:-1,Channel 4 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1972
#EXTINF:-1,Channel 5 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1967
#EXTINF:-1,Channel 5 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1968
#EXTINF:-1,Channel AKA UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1945
#EXTINF:-1,Chart Show Hits UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1766
#EXTINF:-1,Trace Urban UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1765
#EXTINF:-1,Chelsea TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1796
#EXTINF:-1,Comedy Central Extra +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1894
#EXTINF:-1,Comedy Central Extra UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1895
#EXTINF:-1,Comedy Central UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1896
#EXTINF:-1,Crime+Investigation +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1880
#EXTINF:-1,DMAX +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1876
#EXTINF:-1,DMAX UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1877
#EXTINF:-1,Dave UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1911
#EXTINF:-1,Dave ja vu UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1788
#EXTINF:-1,Discovery Channel +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1887
#EXTINF:-1,Discovery Channel UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1886
#EXTINF:-1,Discovery History +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1872
#EXTINF:-1,Discovery History UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1873
#EXTINF:-1,Discovery Home & Health +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1868
#EXTINF:-1,Discovery Home & Health UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1826
#EXTINF:-1,Discovery Science +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1874
#EXTINF:-1,Discovery Science UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1875
#EXTINF:-1,Discovery Shed UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1885
#EXTINF:-1,Discovery Turbo UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1884
#EXTINF:-1,Disney Channel +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1843
#EXTINF:-1,Disney Channel UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1844
#EXTINF:-1,Disney Junior +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1762
#EXTINF:-1,Disney Junior UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1845
#EXTINF:-1,Disney XD +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1847
#EXTINF:-1,Disney XD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1846
#EXTINF:-1,Drama UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1863
#EXTINF:-1,E! +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1907
#EXTINF:-1,E! UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1934
#EXTINF:-1,E4 +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1965
#EXTINF:-1,E4 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1966
#EXTINF:-1,Eden +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1946
#EXTINF:-1,Eden UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1935
#EXTINF:-1,sport 1 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1812
#EXTINF:-1,sport 2 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1811
#EXTINF:-1,FOX News UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1760
#EXTINF:-1,FOX UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1913
#EXTINF:-1,FOX+ UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1914
#EXTINF:-1,Film4 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1830
#EXTINF:-1,Food Network +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1941
#EXTINF:-1,Food Network UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1942
#EXTINF:-1,Free Sports HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/50437
#EXTINF:-1,GINX eSports TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1758
#EXTINF:-1,GOLD +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1947
#EXTINF:-1,GOLD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1915
#EXTINF:-1,Good Food UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1912
#EXTINF:-1,H2 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1871
#EXTINF:-1,Hillsong Channel UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1757
#EXTINF:-1,History +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1866
#EXTINF:-1,History UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1867
#EXTINF:-1,Home +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1869
#EXTINF:-1,Home UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1870
#EXTINF:-1,Horror Channel +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1926
#EXTINF:-1,Horror Channel UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1825
#EXTINF:-1,ITV +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1984
#EXTINF:-1,ITV Encore +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1973
#EXTINF:-1,ITV Encore UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1927
#EXTINF:-1,ITV 1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1985
#EXTINF:-1,ITV2 +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1981
#EXTINF:-1,ITV2 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1983
#EXTINF:-1,ITV2 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1982
#EXTINF:-1,ITV3 +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1978
#EXTINF:-1,ITV3 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1979
#EXTINF:-1,ITV4 +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1975
#EXTINF:-1,ITV4 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1976
#EXTINF:-1,ITVBe +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1974
#EXTINF:-1,Investigation Discovery UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1883
#EXTINF:-1,KISS UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1929
#EXTINF:-1,KIX +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1755
#EXTINF:-1,KIX UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1756
#EXTINF:-1,Kerrang! TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1928
#EXTINF:-1,LFC TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1802
#EXTINF:-1,MTV +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1834
#EXTINF:-1,Rap 2K Music TV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1754
#EXTINF:-1,MTV Base UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1836
#EXTINF:-1,MTV Classic UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1837
#EXTINF:-1,MTV Dance UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1838
#EXTINF:-1,MTV Hits UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1839
#EXTINF:-1,MTV Music UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1840
#EXTINF:-1,MTV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1835
#EXTINF:-1,MU TV HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1797
#EXTINF:-1,MUTV HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1810
#EXTINF:-1,MUTV UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1809
#EXTINF:-1,More4 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1930
#EXTINF:-1,Motors TV HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1891
#EXTINF:-1,Movies 24 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1829
#EXTINF:-1,My5 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1789
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1889
#EXTINF:-1,Nick Jr. +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1849
#EXTINF:-1,Nick Jr. Peppa UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1753
#EXTINF:-1,Nick Jr. Too UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1848
#EXTINF:-1,Nick Jr. UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1850
#EXTINF:-1,NickToons UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1864
#EXTINF:-1,Nickelodeon +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1858
#EXTINF:-1,Nickelodeon UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1859
#EXTINF:-1,PBS America UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1791
#EXTINF:-1,POP +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1751
#EXTINF:-1,POP UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1752
#EXTINF:-1,Pick +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1951
#EXTINF:-1,Pick UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1853
#EXTINF:-1,Premier Sports HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1807
#EXTINF:-1,Premier Sports UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1808
#EXTINF:-1,QUEST RED +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1749
#EXTINF:-1,QUEST RED UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1750
#EXTINF:-1,QUEST UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1890
#EXTINF:-1,RTÉ Jr UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1854
#EXTINF:-1,RTÉ News Now UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1748
#EXTINF:-1,RTÉ One HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1933
#EXTINF:-1,RTÉ One UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1856
#EXTINF:-1,RTÉ Two HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1932
#EXTINF:-1,RTÉ Two UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1855
#EXTINF:-1,Racing UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1800
#EXTINF:-1,Real Lives +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1952
#EXTINF:-1,Real Lives UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1939
#EXTINF:-1,Really UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1940
#EXTINF:-1,S4C UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1931
#EXTINF:-1, 1 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1920
#EXTINF:-1, 1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1919
#EXTINF:-1, 2 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1918
#EXTINF:-1, Arts UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1917
#EXTINF:-1, Atlantic +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1921
#EXTINF:-1, Atlantic UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1922
#EXTINF:-1, Cinema Action & Adventure HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/351
#EXTINF:-1, Cinema Action & Adventure UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/352
#EXTINF:-1, Cinema Comedy HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/349
#EXTINF:-1, Cinema Comedy UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/350
#EXTINF:-1, Cinema Crime & Thriller UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/348
#EXTINF:-1, Cinema Disney HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/346
#EXTINF:-1, Cinema Disney UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/347
#EXTINF:-1, Cinema Drama & Romance UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/345
#EXTINF:-1, Cinema Family HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/343
#EXTINF:-1, Cinema Family UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/344
#EXTINF:-1, Cinema Greats UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/342
#EXTINF:-1, Cinema Oscars UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1823
#EXTINF:-1, Cinema Premiere +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1824
#EXTINF:-1, Cinema Premiere UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/341
#EXTINF:-1, Cinema Sci-Fi & Horror UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/340
#EXTINF:-1, Cinema Select UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/339
#EXTINF:-1, Hits UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1822
#EXTINF:-1, Living +1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1923
#EXTINF:-1, Living UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1924
#EXTINF:-1, News UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1925
#EXTINF:-1, Sports Action HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/333
#EXTINF:-1, Sports Action UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/374
#EXTINF:-1, Sports Arena HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/6201
#EXTINF:-1, Sports Arena UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/6200
#EXTINF:-1, Sports Cricket HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/334
#EXTINF:-1, Sports Cricket UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/375
#EXTINF:-1, Sports F1 HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/371
#EXTINF:-1, Sports F1 UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/337
#EXTINF:-1, Sports Football HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/6204
#EXTINF:-1, Sports Football UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/6203
#EXTINF:-1, Sports Golf HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/332
#EXTINF:-1, Sports Golf UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/373
#EXTINF:-1, Sports Main Event HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/335
#EXTINF:-1, Sports Main Event UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/376
#EXTINF:-1, Sports Mix HD UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/1821
#EXTINF:-1, Sports News HQ UK
http://193.200.164.146:8080/3b4YSu6yet/GsoZmanv6M/336