Syri

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Syri Net
https://tv.syri.net/syrilive/webtv/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,SYRI TELEVIZION
https://tv.syri.net/syrilive/webtv/chunks.m3u8
#EXTINF:-1,SYRI TV
https://tv.syri.net/syrilive/webtv/index.m3u8