ChinaCCTV

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV1 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1004054671 #EXTINF:-1,CCTV2 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1064951084 #EXTINF:-1,CCTV3 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/2105473006 #EXTINF:-1,CCTV4 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1296644993 #EXTINF:-1,CCTV5 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/393760864 #EXTINF:-1,CCTV6 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/743107512 #EXTINF:-1,CCTV7 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1685978752 #EXTINF:-1,CCTV8 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1702738029 #EXTINF:-1,CCTV9 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1174791190 #EXTINF:-1,CCTV10 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/653217588 #EXTINF:-1,CCTV11 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/2138228595 #EXTINF:-1,CCTV12 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/187449713 #EXTINF:-1,CCTV13 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1874228529 #EXTINF:-1,CCTV14 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/926661184 #EXTINF:-1,CCTV15 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1145119986 #EXTINF:-1,山西卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1712158196 #EXTINF:-1,湖南卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1178130876 #EXTINF:-1,东方卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/525221904 #EXTINF:-1,辽宁卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1673830251 #EXTINF:-1,浙江卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1502606107 #EXTINF:-1,安徽卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1331619108 #EXTINF:-1,江苏卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/754788310 #EXTINF:-1,北京卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1694883374 #EXTINF:-1,东南卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/2065501296 #EXTINF:-1,金鹰卡通 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/1511156871 #EXTINF:-1,四川卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/703852541 #EXTINF:-1,贵州卫视 http://171.125.237.219:9981/stream/channelid/380500600

Chinese

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV1・综合 http://39.134.116.120:8080/live/cctv-1/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV2・财经 http://39.134.116.120:8080/live/cctv-2/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV5+・体育赛事 http://39.134.116.120:8080/live/hdcctv05plus/1.m3u8

VietCh

#EXTM3U #EXTINF:-1,LTV – Truyền hình Lai Châu http://123.29.68.44/live.m3u8?c=vstv361&q=high&type=tv&token=1111&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11 #EXTINF:-1,TTV – Truyền hình Thanh Hóa http://123.29.68.44/live.m3u8?c=vstv208&q=high&type=tv&token=1111&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11 #EXTINF:-1,ĐTV – Truyền hình Điện Biên http://123.29.68.44/live.m3u8?c=vstv362&q=high&type=tv&token=LX-ibJYRUq9pflRtYAxfYQ&time=1586395820&gcId=1532&userId=&deviceId=&deviceType=&location=NA&requestTime=1586309420781&pkg=pkg11

CCTV

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV 1 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-1/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 2 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-2/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 3 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-3/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 4 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-4/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 5 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-5/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 6 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-6/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 7 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-7/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 8 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-8/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 9 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-9/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 10 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-10/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 11 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-11/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 12 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-12/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 13 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-13/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 14 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-14/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV 15 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-15/.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV1・综合 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-1/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV2・财经 http://117.169.120.237:8080/live/cctv-2/1.m3u8 #EXTINF:-1,CCTV5+・体育赛事 http://117.169.120.237:8080/live/hdcctv05plus/1.m3u8