Music

#EXTM3U
#EXTINF:-1,★Stingray Djazz
https://stirr.ott-channels.stingray.com/djazz/master_1920x1080_4500kbps.m3u8
#EXTINF:-1,★Stingray Karaoke
https://stirr.ott-channels.stingray.com/karaoke/master_1920x1080_4500kbps.m3u8
#EXTINF:-1,★Stingray Naturescape
https://stirr.ott-channels.stingray.com/naturescape/master_1920x1080_4500kbps.m3u8
#EXTINF:-1,★Stingray Qello
https://stirr.ott-channels.stingray.com/qello/master_1920x1080_4500kbps.m3u8
#EXTINF:-1,★Classic Rock
https://stirr.ott-channels.stingray.com/101/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Alternative
https://stirr.ott-channels.stingray.com/102/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Pop Adult
https://stirr.ott-channels.stingray.com/104/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Hit List
https://stirr.ott-channels.stingray.com/107/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Hot Country
https://stirr.ott-channels.stingray.com/108/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Flashback 70´s
https://stirr.ott-channels.stingray.com/115/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Remember The 80´s
https://stirr.ott-channels.stingray.com/128/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Hip-Hop/R&B
https://stirr.ott-channels.stingray.com/133/master.m3u8
#EXTINF:-1,★Soul Storm
https://stirr.ott-channels.stingray.com/134/master.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray Greatest Hits
https://stirr.ott-channels.stingray.com/155/master.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray Classica
https://stirr.ott-channels.stingray.com/iota-classica/index.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray dJazz
https://stirr.ott-channels.stingray.com/djazz/master.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray Qello HD
https://stirr.ott-channels.stingray.com/qello/master_1280x720_2000kbps.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray Djazz
https://stirr.ott-channels.stingray.com/djazz/master_1280x720_2000kbps.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray Karaoke
https://stirr.ott-channels.stingray.com/karaoke/master_1280x720_2000kbps.m3u8
#EXTINF:-1,Stingray Naturescape
https://stirr.ott-channels.stingray.com/naturescape/master_1280x720_2000kbps.m3u8