itv1-itv4

#EXTM3U
#EXTINF:-1,itv1
http://149.202.200.137:8080/itv1/index.m3u8
#EXTINF:-1,itv2
http://149.202.200.137:8080/itv2/index.m3u8
#EXTINF:-1,itv3
http://149.202.200.137:8080/itv3/index.m3u8
#EXTINF:-1,itv4
http://149.202.200.137:8080/itv4/index.m3u8

Tagged with