Vietnam – Asia 28.1.2018.

#EXTM3U
#EXTINF:-1,FPT Giới Thiệu HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.2:30120
#EXTINF:-1,FPT Quảng Cáo HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.137:30120
#EXTINF:-1,The Mira Hotel
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.123:30120
#EXTINF:-1,FPT Mở Két
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.26:30120
#EXTINF:-1,FPT Mở Két
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.97:30120
#EXTINF:-1,FPT PIP 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.42:30120
#EXTINF:-1,FPT PIP 2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.49:30120
#EXTINF:-1,FPT PIP 3
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.72:30120
#EXTINF:-1,Ca Nhạc
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.9:30120
#EXTINF:-1,Ca Nhạc 2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.8:30120
#EXTINF:-1,FPT thử nghiệm 4K
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.2:30120
#EXTINF:-1,K+1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.5:30120
#EXTINF:-1,K+1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.78:30120
#EXTINF:-1,K+NS HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.6:30120
#EXTINF:-1,K+NS HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.80:30120
#EXTINF:-1,K+PM HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.73:30120
#EXTINF:-1,K+PM HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.81:30120
#EXTINF:-1,K+PC HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.77:30120
#EXTINF:-1,K+PC HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.82:30120
#EXTINF:-1,VTV1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.250:30120
#EXTINF:-1,VTV1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.248:30120
#EXTINF:-1,VTV1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.249:30120
#EXTINF:-1,VTV2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.249:30120
#EXTINF:-1,VTV2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.14:30120
#EXTINF:-1,VTV2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.13:30120
#EXTINF:-1,VTV3
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.167:30120
#EXTINF:-1,VTV3 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.246:30120
#EXTINF:-1,VTV3 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.247:30120
#EXTINF:-1,VTV4
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.248:30120
#EXTINF:-1,VTV4 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.211:30120
#EXTINF:-1,VTV4 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.20:30120
#EXTINF:-1,VTV5 https://www.extinf.com
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.247:30120
#EXTINF:-1,VTV5 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.129:30120
#EXTINF:-1,VTV5 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.131:30120
#EXTINF:-1,VTV6
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.246:30120
#EXTINF:-1,VTV6 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.244:30120
#EXTINF:-1,VTV6 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.245:30120
#EXTINF:-1,VTV7 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.96:30120
#EXTINF:-1,VTV7 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.97:30120
#EXTINF:-1,VTV8 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.142:30120
#EXTINF:-1,VTV8 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.166:30120
#EXTINF:-1,VTV9
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.153:30120
#EXTINF:-1,VTV9 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.126:30120
#EXTINF:-1,VTV9 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.128:30120
#EXTINF:-1,VTVCab1 – Giải Trí TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.150:30120
#EXTINF:-1,VTVCab2 – Phim Việt
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.159:30120
#EXTINF:-1,VTVCab3 – Thể Thao TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.240:30120
#EXTINF:-1,VTVCab3 – Thể Thao TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.241:30120
#EXTINF:-1,VTVCab4 – Văn Hóa
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.153:30120
#EXTINF:-1,VTVCab5 – E Channel
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.156:30120
#EXTINF:-1,VTVCab6 – Hay TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.254:30120
#EXTINF:-1,VTVCab7 – D Dramas
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.157:30120
#EXTINF:-1,VTVCab8 – Bibi
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.161:30120
#EXTINF:-1,VTVCab9 – Info TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.154:30120
#EXTINF:-1,VTVCab10 – O2TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.152:30120
#EXTINF:-1,VTVCab11 – VGS Shop
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.252:30120
#EXTINF:-1,VTVCab12 – Style TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.155:30120
#EXTINF:-1,VTVCab13 – VTV Hyundai Homeshopping
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.122:30120
#EXTINF:-1,VTVCab14 – Lotte Datviet Homeshopping
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.253:30120
#EXTINF:-1,VTVCab15 – M Channel
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.251:30120
#EXTINF:-1,VTVCab16 – Bóng Đá TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.242:30120
#EXTINF:-1,VTVCab16 – Bóng Đá TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.243:30120
#EXTINF:-1,VTVCab17 – Yeah1 !TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.151:30120
#EXTINF:-1,VTVCab19 – Film TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.207:30120
#EXTINF:-1,VTVCab20 – V Family
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.15:30120
#EXTINF:-1,VTVCab21 – SaoTV Bibi+ HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.82:30120
#EXTINF:-1,VTVCab21 – SaoTV Bibi+ HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.103:30120
#EXTINF:-1,VOV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.171:30120
#EXTINF:-1,Thông Tấn Xã Việt Nam
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.167:30120
#EXTINF:-1,Thông Tấn Xã Việt Nam HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.43:30120
#EXTINF:-1,An Ninh TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.169:30120
#EXTINF:-1,An Ninh Thế Giới HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.208:30120
#EXTINF:-1,Nhân Dân HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.91:30120
#EXTINF:-1,Quốc Hội HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.148:30120
#EXTINF:-1,Quốc Hội HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.149:30120
#EXTINF:-1,Quốc Phòng Việt Nam
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.226:30120
#EXTINF:-1,Quốc Phòng Việt Nam HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.216:30120
#EXTINF:-1,Quốc Phòng Việt Nam HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.217:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.1:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.180:30120
#EXTINF:-1,HTV1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.11:30120
#EXTINF:-1,HTV2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.179:30120
#EXTINF:-1,HTV2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.193:30120
#EXTINF:-1,HTV3
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.178:30120
#EXTINF:-1,HTV4
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.177:30120
#EXTINF:-1,HTV7
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.176:30120
#EXTINF:-1,HTV7 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.191:30120
#EXTINF:-1,HTV7 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.192:30120
#EXTINF:-1,HTV9
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.175:30120
#EXTINF:-1,HTV9 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.189:30120
#EXTINF:-1,HTV9 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.190:30120
#EXTINF:-1,HTV Thể Thao
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.165:30120
#EXTINF:-1,HTVC Du Lịch và Cuộc Sống
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.166:30120
#EXTINF:-1,HTVC FBNC
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.169:30120
#EXTINF:-1,HTVC FBNC HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.181:30120
#EXTINF:-1,HTVC FBNC HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.182:30120
#EXTINF:-1,HTVC Gia Đình
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.170:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim – Paramount Channel
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.173:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim – Paramount Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.183:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phim – Paramount Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.184:30120
#EXTINF:-1,HTVC Phụ Nữ
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.171:30120
#EXTINF:-1,HTVC Shopping – VGS Shop
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.172:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.174:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.185:30120
#EXTINF:-1,HTVC Thuần Việt HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.186:30120
#EXTINF:-1,VTC1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.203:30120
#EXTINF:-1,VTC1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.254:30120
#EXTINF:-1,VTC2 – #Kênh2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.202:30120
#EXTINF:-1,VTC3
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.201:30120
#EXTINF:-1,VTC3 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.251:30120
#EXTINF:-1,Yeah1 !Family – VTC4 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.200:30120
#EXTINF:-1,tvBlue – VTC5
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.199:30120
#EXTINF:-1,VTC6
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.198:30120
#EXTINF:-1,Today TV – VTC7
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.197:30120
#EXTINF:-1,View TV – VTC8
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.196:30120
#EXTINF:-1,Let’s Việt – VTC9
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.195:30120
#EXTINF:-1,Nét Việt – VTC10
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.194:30120
#EXTINF:-1,Kids & Family TV – VTC11
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.193:30120
#EXTINF:-1,VTC12
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.192:30120
#EXTINF:-1,VTC13
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.189:30120
#EXTINF:-1,VTC13
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.250:30120
#EXTINF:-1,VTC14
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.191:30120
#EXTINF:-1,VTC14 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.88:30120
#EXTINF:-1,3NTV – VTC16
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.190:30120
#EXTINF:-1,SaoNamShopping-SCTV10
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.205:30120
#EXTINF:-1,Việt Teen – BTV6
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.223:30120
#EXTINF:-1,NCM – BTV10
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.225:30120
#EXTINF:-1,SAM – BTV11
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.224:30120
#EXTINF:-1,Phim Hay
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.222:30120
#EXTINF:-1,Miền Tây – THDT2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.221:30120
#EXTINF:-1,Hà Nội 1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.186:30120
#EXTINF:-1,Hà Nội 2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.125:30120
#EXTINF:-1,HiTV – Hanoicab1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.209:30120
#EXTINF:-1,You!TV – Hanoicab2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.207:30120
#EXTINF:-1,MOV HD – Hanoicab4
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.206:30120
#EXTINF:-1,Việt Nam Nét
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.194:30120
#EXTINF:-1,An Giang 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.173:30120
#EXTINF:-1,Bà Rịa Vũng Tàu
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.175:30120
#EXTINF:-1,Bạc Liêu
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.61:30120
#EXTINF:-1,Bắc Giang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.164:30120
#EXTINF:-1,Bắc Ninh
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.40:30120
#EXTINF:-1,Bến Tre
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.156:30120
#EXTINF:-1,Bình Dương 1 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.150:30120
#EXTINF:-1,Bình Dương 2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.149:30120
#EXTINF:-1,iMOVIE TV HD – BTV4 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.29:30120
#EXTINF:-1,iMOVIE TV HD – BTV4 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.30:30120
#EXTINF:-1,Bình Định
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.145:30120
#EXTINF:-1,Bình Phước 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.23:30120
#EXTINF:-1,BPTV2 – HOMETV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.38:30120
#EXTINF:-1,Bình Thuận
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.124:30120
#EXTINF:-1,Cà Mau
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.104:30120
#EXTINF:-1,Cao Bằng
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.102:30120
#EXTINF:-1,Cần Thơ
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.132:30120
#EXTINF:-1,Đà Nẵng 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.147:30120
#EXTINF:-1,Đà Nẵng 2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.146:30120
#EXTINF:-1,Đắk Lắk
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.64:30120
#EXTINF:-1,Điện Biên
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.74:30120
#EXTINF:-1,Đồng Nai 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.152:30120
#EXTINF:-1,Đồng Nai 2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.151:30120
#EXTINF:-1,AZSHOP – DN9
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.134:30120
#EXTINF:-1,Đồng Tháp 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.163:30120
#EXTINF:-1,Gia Lai
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.176:30120
#EXTINF:-1,Hà Giang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.62:30120
#EXTINF:-1,Hà Nam
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.63:30120
#EXTINF:-1,Hà Tĩnh
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.75:30120
#EXTINF:-1,Hải Dương
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.158:30120
#EXTINF:-1,Hải Phòng HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.44:30120
#EXTINF:-1,Hậu Giang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.157:30120
#EXTINF:-1,Hòa Bình
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.168:30120
#EXTINF:-1,Hưng Yên
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.118:30120
#EXTINF:-1,Khánh Hòa
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.133:30120
#EXTINF:-1,Kiên Giang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.182:30120
#EXTINF:-1,Kon Tum
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.36:30120
#EXTINF:-1,Lạng Sơn
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.160:30120
#EXTINF:-1,Lào Cai
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.119:30120
#EXTINF:-1,Lâm Đồng
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.177:30120
#EXTINF:-1,Long An 34
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.162:30120
#EXTINF:-1,Nam Định
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.120:30120
#EXTINF:-1,Nghệ An
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.183:30120
#EXTINF:-1,Ninh Bình
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.185:30120
#EXTINF:-1,Ninh Thuận
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.178:30120
#EXTINF:-1,Phú Thọ
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.165:30120
#EXTINF:-1,Phú Yên
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.58:30120
#EXTINF:-1,Quảng Bình
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.164:30120
#EXTINF:-1,Quảng Nam
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.50:30120
#EXTINF:-1,Quảng Ngãi
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.174:30120
#EXTINF:-1,Quảng Ninh 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.181:30120
#EXTINF:-1,Quảng Ninh 3
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.180:30120
#EXTINF:-1,Quảng Trị
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.117:30120
#EXTINF:-1,Sóc Trăng 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.159:30120
#EXTINF:-1,Sơn La
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.98:30120
#EXTINF:-1,Tây Ninh 11
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.130:30120
#EXTINF:-1,Thái Bình
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.99:30120
#EXTINF:-1,Thái Nguyên 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.179:30120
#EXTINF:-1,Thanh Hóa
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.184:30120
#EXTINF:-1,Thừa Thiên Huế
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.161:30120
#EXTINF:-1,Tiền Giang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.170:30120
#EXTINF:-1,Trà Vinh
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.172:30120
#EXTINF:-1,Tuyên Quang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.188:30120
#EXTINF:-1,Vĩnh Long 1
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.155:30120
#EXTINF:-1,Vĩnh Long 2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.154:30120
#EXTINF:-1,Vĩnh Phúc
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.99:30120
#EXTINF:-1,Yên Bái
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.39:30120
#EXTINF:-1,MTV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.245:30120
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.231:30120
#EXTINF:-1,Arirang
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.201:30120
#EXTINF:-1,Asian Food Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.198:30120
#EXTINF:-1,Asian Food Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.98:30120
#EXTINF:-1,Australia Plus
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.21:30120
#EXTINF:-1,AXN
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.237:30120
#EXTINF:-1,AXN HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.224:30120
#EXTINF:-1,AXN HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.225:30120
#EXTINF:-1,BBC Earth
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.24:30120
#EXTINF:-1,BBC Lifestyle
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.52:30120
#EXTINF:-1,BBC World News
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.74:30120
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.240:30120
#EXTINF:-1,Cartoon Network HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.230:30120
#EXTINF:-1,Cartoon Network HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.231:30120
#EXTINF:-1,Channel News Asia
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.202:30120
#EXTINF:-1,Channel [V]
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.243:30120
#EXTINF:-1,Channel [V] HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.187:30120
#EXTINF:-1,Channel [V] HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.188:30120
#EXTINF:-1,Cinema World
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.142:30120
#EXTINF:-1,CNBC
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.227:30120
#EXTINF:-1,CNN
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.242:30120
#EXTINF:-1,Da Vinci Learning HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.197:30120
#EXTINF:-1,Da Vinci Learning HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.253:30120
#EXTINF:-1,Discovery Asia HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.222:30120
#EXTINF:-1,Discovery Asia HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.223:30120
#EXTINF:-1,Discovery Channel
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.238:30120
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.232:30120
#EXTINF:-1,Disney Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.158:30120
#EXTINF:-1,Disney Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.160:30120
#EXTINF:-1,Disney Junior
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.233:30120
#EXTINF:-1,Diva
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.199:30120
#EXTINF:-1,DW
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.203:30120
#EXTINF:-1,DW HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.46:30120
#EXTINF:-1,Fashion TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.234:30120
#EXTINF:-1,Fashion TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.226:30120
#EXTINF:-1,Fashion TV HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.227:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.239:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.228:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.229:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports 2
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.241:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.108:30120
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.141:30120
#EXTINF:-1,France 24
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.211:30120
#EXTINF:-1,GEM HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.17:30120
#EXTINF:-1,GEM HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.60:30120
#EXTINF:-1,HBO SD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.48:30120
#EXTINF:-1,HBO SD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.235:30120
#EXTINF:-1,HBO HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.232:30120
#EXTINF:-1,HBO HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.233:30120
#EXTINF:-1,MAX by HBO
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.230:30120
#EXTINF:-1,MAX by HBO HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.86:30120
#EXTINF:-1,MAX by HBO HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.91:30120
#EXTINF:-1,National Geographic
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.244:30120
#EXTINF:-1,National Geographic HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.234:30120
#EXTINF:-1,National Geographic HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.235:30120
#EXTINF:-1,NHK World
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.196:30120
#EXTINF:-1,NHK World HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.47:30120
#EXTINF:-1,Outdoor Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.214:30120
#EXTINF:-1,Outdoor Channel HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.215:30120
#EXTINF:-1,RED by HBO HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.89:30120
#EXTINF:-1,RED by HBO HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.93:30120
#EXTINF:-1,Star Movies
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.205:30120
#EXTINF:-1,Star Movies HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.238:30120
#EXTINF:-1,Star Movies HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.239:30120
#EXTINF:-1,Fox Life
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.204:30120
#EXTINF:-1,Fox Life HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.236:30120
#EXTINF:-1,Fox Life HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.237:30120
#EXTINF:-1,TLC
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.236:30120
#EXTINF:-1,Toonami HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.163:30120
#EXTINF:-1,Toonami HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.220:30120
#EXTINF:-1,TV5Monde Asia
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.200:30120
#EXTINF:-1,Warner Bros TV
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.139:30120
#EXTINF:-1,Quang cao the thao FPT
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.252:30120
#EXTINF:-1,Fashion
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.20:30120
#EXTINF:-1,FOX HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.51:30120
#EXTINF:-1,FOX HD
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.52:30120
#EXTINF:-1,Kenh truc tiep
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.1.13:30120
#EXTINF:-1,Babytv
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.146:30120
#EXTINF:-1,Babytv
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.147:30120
#EXTINF:-1,G Channel – SCTV4
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.187:30120
#EXTINF:-1,N/A
http://1.54.242.118:4022/udp/225.1.2.100:30120