UK URD

#EXTINF:-1,UKURD: BBC1*
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80097
#EXTINF:-1,UKURD: MTV CLASSIC
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80098
#EXTINF:-1,UKURD: MTV BASE
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80099
#EXTINF:-1,UKURD: NAT GEO HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80100
#EXTINF:-1,UKURD: NAT GEO WILKURD: FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80101
#EXTINF:-1,UKURD: HISTORY 2 HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80102
#EXTINF:-1,UKURD: INVESTIGATION DISCOVERY (ID)
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80103
#EXTINF:-1,UKURD: DISCOVERY HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80104
#EXTINF:-1,UKURD: ANIMAL PLANET HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80105
#EXTINF:-1,UKURD: LIFETIME HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80106
#EXTINF:-1,UKURD: BBC2*
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80107
#EXTINF:-1,UKURD: TINY POP
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80108
#EXTINF:-1,UKURD: BBC3*
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80109
#EXTINF:-1,UKURD: CARTOON NETWORK
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80110
#EXTINF:-1,UKURD: CARTOON NETWORKURD: HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80111
#EXTINF:-1,UKURD: DISNEY JUNIOR
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80112
#EXTINF:-1,UKURD: DISNEY CHANNEL HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80113
#EXTINF:-1,UKURD: DISNEY CHANNEL
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80114
#EXTINF:-1,UKURD: NICKELODEON EUROPE
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80115
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: TOONS
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80116
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: JUNIOR
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80117
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: JKURD: PEPPA
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80118
#EXTINF:-1,UKURD: BBC4*
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80119
#EXTINF:-1,UKURD: NICKURD: HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80120
#EXTINF:-1,UKURD: RTE JUNIOR
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80121
#EXTINF:-1,UKURD: BOOMERANG
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80122
#EXTINF:-1,UKURD: BBC PARLIAMENT
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80123
#EXTINF:-1,UKURD: BABY TV
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80124
#EXTINF:-1,UKURD: ATLANTIC HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80125
#EXTINF:-1,UKURD: CITV
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80126
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA ACTION FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80127
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA THRILLEKURD: FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80128
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA SKI-FI FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80129
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA PREMIEKURD: FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80130
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA HITS FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80131
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA GREATS FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80132
#EXTINF:-1,UKURD: BBC WORLKURD: NEWS
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80133
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA DRAMA & ROMANCE FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80134
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA DISNEY FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80135
#EXTINF:-1,UKURD: CINEMA COMEDY FHD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80136
#EXTINF:-1,UKURD: ONE HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80137
#EXTINF:-1,UKURD: FILM 4 HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80138
#EXTINF:-1,UKURD: HORROKURD: CHANNEL
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80139
#EXTINF:-1,UKURD: FOX NEWS
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80140
#EXTINF:-1,UKURD: UNIVERSAL HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80141
#EXTINF:-1,UKURD: AMC
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80142
#EXTINF:-1,UKURD: FRANCE 24
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80143
#EXTINF:-1,UKURD: SYFY HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80144
#EXTINF:-1,UKURD: TCM HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80145
#EXTINF:-1,UKURD: TLC HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80146
#EXTINF:-1,UKURD: SONY CHRISTMAS
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80147
#EXTINF:-1,UKURD: SONY CHANNEL
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80148
#EXTINF:-1,UKURD: RT AMERICA
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80149
#EXTINF:-1,UKURD: STV HD
http://iptvclub.live:25461/bMScvHPX0ntbgFV/7ymyYSUU10giiry/80150