GTV, MNCT

#EXTM3U
#EXTINF:-1,GTV
https://iptvhit.live/jajang/encos/encos/1
#EXTINF:-1,MNCTV
https://iptvhit.live/jajang/encos/encos/2
#EXTINF:-1,RCTI
https://iptvhit.live/jajang/encos/encos/3
#EXTINF:-1,INEWS TV
https://iptvhit.live/jajang/encos/encos/4