Irib

#EXTM3U
#EXTINF:-1,iribtv3
rtmp://sl11.telewebion.com:1935/devices/_definst_/tv3-500k.stream
#EXTINF:-1,iribtv3
http://sl11.telewebion.com:1935/devices/_definst_/tv3-500k.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1,iribvaresh
http://sl11.telewebion.com:1935/devices/_definst_/varzesh-500k.stream/chunklist.m3u8