Viet Playlist

#EXTM3U
#EXTINF:-1,VTV1 HD (HD 8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.117:10254
#EXTINF:-1,VTV2 HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.31:10594
#EXTINF:-1,VTV3 HD (HD 8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.118:10260
#EXTINF:-1,VTV4 HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.32:10600
#EXTINF:-1,VTV5 HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.33:10606
#EXTINF:-1,VTV6 HD (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.119:10266
#EXTINF:-1,VTV8 HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.34:10612
#EXTINF:-1,VTV9 HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.35:10618
#EXTINF:-1,VTV1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.27:8136
#EXTINF:-1,VTV2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.39:8208
#EXTINF:-1,VTV3
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.28:8142
#EXTINF:-1,VTV4
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.40:8214
#EXTINF:-1,VTV5
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.41:8220
#EXTINF:-1,VTV6
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.42:8226
#EXTINF:-1,VTV8
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.148:8862
#EXTINF:-1,VTV9
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.241:9420
#EXTINF:-1,VTVcab 4 VĂN HÓA _ LOVE (HD 8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.190:10924
#EXTINF:-1,VTVcab 18 _ THỂ THAO TIN TỨC HD (HD 8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.193:10942
#EXTINF:-1,VTVcab 23 _ THỂ THAO GOLF HD (HD 8.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.246:10876
#EXTINF:-1,VTVcab 1 _ Vie GIẢI TRÍ
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.143:8832
#EXTINF:-1,VTVcab 2 _ Phim Việt
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.168:8982
#EXTINF:-1,VTVcab 6 _ HAYTV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.220:9294
#EXTINF:-1,VTVcab 7 _ Vie DRAMAS
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.205:9204
#EXTINF:-1,VTVcab 8 _ BiBi
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.206:9210
#EXTINF:-1,VTVcab 9 _ InfoTV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.191:10930
#EXTINF:-1,VTVcab 10
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.26:8130
#EXTINF:-1,VTVcab 12 _ Style TV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.244:9438
#EXTINF:-1,VTVcab 15 M CHANNEL
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.192:10936
#EXTINF:-1,VTVcab 17 _ Yeah1!TV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.217:9276
#EXTINF:-1,VTVcab 19 _ Film TV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.169:8988
#EXTINF:-1,VTVcab 20 _ V Family
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.245:10344
#EXTINF:-1,VTVcab 22 _ LIFE TV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.194:10948
#EXTINF:-1,VTC1 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.173:10846
#EXTINF:-1,VTC3 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.81:8460
#EXTINF:-1,VTC4 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.149:10714
#EXTINF:-1,VTC5 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.150:10720
#EXTINF:-1,VTC7 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.151:10726
#EXTINF:-1,VTC9 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.152:10732
#EXTINF:-1,VTC13 HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.74:8418
#EXTINF:-1,VTC1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.30:8154
#EXTINF:-1,VTC2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.57:8322
#EXTINF:-1,VTC3
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.60:8232
#EXTINF:-1,VTC4
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.37:10630
#EXTINF:-1,VTC5
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.38:10636
#EXTINF:-1,VTC6
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.58:8328
#EXTINF:-1,VTC7
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.213:9252
#EXTINF:-1,VTC8
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.39:10642
#EXTINF:-1,VTC9
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.59:8334
#EXTINF:-1,VTC10
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.214:9258
#EXTINF:-1,VTC11
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.61:8340
#EXTINF:-1,VTC13
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.62:8346
#EXTINF:-1,VTC14
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.216:9270
#EXTINF:-1,VTC16
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.215:9264
#EXTINF:-1,VOV Vietnam Journey
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.46:8256
#EXTINF:-1,VOV1 (radio)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.33:8172
#EXTINF:-1,VOV2 (radio)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.37:8196
#EXTINF:-1,VOV3 (radio)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.34:8178
#EXTINF:-1,VOV Giao Thông (radio)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.38:8202
#EXTINF:-1,Vie Channel _ HTV2 (HD 5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.182:9306
#EXTINF:-1,HTV7 HD (HD 5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.223:9312
#EXTINF:-1,HTV9 HD (HD 5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.224:9318
#EXTINF:-1,HTVC Phim (HD 5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.133:9594
#EXTINF:-1,Thuần Việt HD (HD 5.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.134:9600
#EXTINF:-1,HTV1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.35:8184
#EXTINF:-1,Vie Channel _ HTV2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.36:8190
#EXTINF:-1,dreamsTV _ HTV3
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.104:8598
#EXTINF:-1,HTV Keys
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.25:8124
#EXTINF:-1,HTV7
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.21:8100
#EXTINF:-1,HTV9
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.31:8160
#EXTINF:-1,HTV THỂ THAO
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.24:8118
#EXTINF:-1,DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.221:9300
#EXTINF:-1,GIA ĐÌNH
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.170:8994
#EXTINF:-1,HTVC Phim
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.105:8604
#EXTINF:-1,PHỤ NỮ
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.127:8736
#EXTINF:-1,Thuần Việt
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.22:8106
#EXTINF:-1,HTVC Ca Nhạc
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.126:8730
#EXTINF:-1,Nhân Dân TV (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.169:10822
#EXTINF:-1,QUỐC HỘI (HD 8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.234:10290
#EXTINF:-1,QUỐC HỘI (HD 8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.181:10290
#EXTINF:-1,QPVN (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.168:10816
#EXTINF:-1,TTXVN (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.238:10434
#EXTINF:-1,ANTV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.212:9246
#EXTINF:-1,QPVN
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.228:9342
#EXTINF:-1,TTXVN
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.52:8292
#EXTINF:-1,MTV (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.171:10834
#EXTINF:-1,HiTV _ Hanoicab 1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.55:8310
#EXTINF:-1,MTV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.82:8466
#EXTINF:-1,SCTV8 _ VITV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.32:8166
#EXTINF:-1,TN1 HD _ TH Thái Nguyên (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.159:10774
#EXTINF:-1,PTV HD _ TH Phú Thọ (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.162:10792
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bắc Ninh (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.245:10506
#EXTINF:-1,H1 HD _ TH Hà Nội (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.153:10738
#EXTINF:-1,H2 HD _ TH Hà Nội (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.154:10744
#EXTINF:-1,THP HD _ TH Thành phố Hải Phòng (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.160:10780
#EXTINF:-1,HY HD _ TH Hưng Yên (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.161:10786
#EXTINF:-1,HTTV HD _ TH Hà Tĩnh (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.158:10768
#EXTINF:-1,PTQ _ TH Quảng Ngãi (HD 6Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.163:10798
#EXTINF:-1,BTV1 HD _ TH Bình Dương (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.155:10750
#EXTINF:-1,iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4 (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.156:10756
#EXTINF:-1,ĐNRTV1 HD _ TH Đồng Nai (HD 6Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.157:10762
#EXTINF:-1,THVL1 HD _ TH Vĩnh Long (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.183:10882
#EXTINF:-1,THVL2 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.184:10888
#EXTINF:-1,THVL3 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.186:10900
#EXTINF:-1,THVL4 HD _ TH Vĩnh Long (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.188:10912
#EXTINF:-1,KG _ TH Kiên Giang (HD 6Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.189:10918
#EXTINF:-1,THLC _ TH Lào Cai
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.93:8718
#EXTINF:-1,YTV _ TH Yên Bái
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.75:9162
#EXTINF:-1,ĐTV _ TH Điện Biên
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.76:8880
#EXTINF:-1,HBTV _ TH Hòa Bình
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.71:8946
#EXTINF:-1,LTV _ TH Lai Châu
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.67:9174
#EXTINF:-1,STV _ TH Sơn La
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.184:9078
#EXTINF:-1,HGTV _ TH Hà Giang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.85:8910
#EXTINF:-1,CRTV _ TH Cao Bằng
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.109:8844
#EXTINF:-1,TBK _ TH Bắc Kạn
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.92:8760
#EXTINF:-1,LSTV _ TH Lạng Sơn
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.107:8646
#EXTINF:-1,TTV _ TH Tuyên Quang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.91:9138
#EXTINF:-1,TN1 _ TH Thái Nguyên
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.87:9096
#EXTINF:-1,TN2 _ TH Thái Nguyên
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.70:9168
#EXTINF:-1,PTV _ TH Phú Thọ
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.95:9030
#EXTINF:-1,BGTV _ TH Bắc Giang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.89:8754
#EXTINF:-1,QTV1 _ TH Quảng Ninh
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.181:9060
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bắc Ninh
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.133:8772
#EXTINF:-1,THHN _ TH Hà Nam
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.82:8916
#EXTINF:-1,H1 _ TH Hà Nội
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.29:8148
#EXTINF:-1,H2 _ TH Hà Nội
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.23:8112
#EXTINF:-1,THD _ TH Hải Dương
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.79:8928
#EXTINF:-1,THP _ TH Thành phố Hải Phòng
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.104:8934
#EXTINF:-1,HY _ TH Hưng Yên
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.84:8952
#EXTINF:-1,NTV _ TH Nam Định
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.69:9006
#EXTINF:-1,NTV _ TH Ninh Bình
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.80:9018
#EXTINF:-1,TBTV _ TH Thái Bình
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.100:9090
#EXTINF:-1,VP _ TH Vĩnh Phúc
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.83:9156
#EXTINF:-1,TTV _ TH Thanh Hóa
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.111:9102
#EXTINF:-1,NTV _ TH Nghệ An
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.101:9012
#EXTINF:-1,HTTV _ TH Hà Tĩnh
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.96:8922
#EXTINF:-1,QBTV _ TH Quảng Bình
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.98:9042
#EXTINF:-1,QRTV _ TH Quảng Trị
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.105:9066
#EXTINF:-1,TRT _ TH Thừa Thiên Huế
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.106:9120
#EXTINF:-1,DaNangTV1 _ TH Thành phố Đà Nẵng
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.146:8850
#EXTINF:-1,DaNangTV2 _ TH Thành phố Đà Nẵng
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.114:8856
#EXTINF:-1,QRT _ TH Quảng Nam
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.81:9048
#EXTINF:-1,PTQ _ TH Quảng Ngãi
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.108:9054
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bình Định
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.88:8784
#EXTINF:-1,PTP _ TH Phú Yên
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.178:10362
#EXTINF:-1,KTV _ TH Khánh Hòa
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.99:8958
#EXTINF:-1,NTV _ TH Ninh Thuận
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.74:9024
#EXTINF:-1,BTV _ TH Bình Thuận
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.77:8820
#EXTINF:-1,KRT _ TH Kon Tum
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.66:8970
#EXTINF:-1,THGL _ TH Gia Lai
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.68:8904
#EXTINF:-1,DRT _ TH Đắk Lắk
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.149:8868
#EXTINF:-1,PTD _ TH Đắk Nông
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.72:8874
#EXTINF:-1,LTV _ TH Lâm Đồng
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.78:8976
#EXTINF:-1,BPTV1 _ TH Bình Phước
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.90:8814
#EXTINF:-1,BTV1 _ TH Bình Dương
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.136:8790
#EXTINF:-1,BTV2 _ TH Bình Dương
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.137:8796
#EXTINF:-1,iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.139:8808
#EXTINF:-1,ĐNRTV1 _ TH Đồng Nai
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.152:8886
#EXTINF:-1,ĐNRTV2 _ TH Đồng Nai
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.153:8892
#EXTINF:-1,TTV11 _ TH Tây Ninh
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.97:9084
#EXTINF:-1,BRT _ TH Bà Rịa Vũng Tàu
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.73:8748
#EXTINF:-1,LA34 _ TH Long An
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.171:9000
#EXTINF:-1,THĐT1 _ TH Đồng Tháp
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.154:8898
#EXTINF:-1,THTG _ TH Tiền Giang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.189:9108
#EXTINF:-1,ATV _ TH An Giang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.110:8742
#EXTINF:-1,THBT _ TH Bến Tre
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.115:8778
#EXTINF:-1,THVL1 _ TH Vĩnh Long
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.195:9144
#EXTINF:-1,THVL2 _ TH Vĩnh Long
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.196:9150
#EXTINF:-1,THVL3 _ TH Vĩnh Long
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.185:10894
#EXTINF:-1,THVL4 _ TH Vĩnh Long
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.187:10906
#EXTINF:-1,THTV _ TH Trà Vinh
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.102:9114
#EXTINF:-1,HGTV _ TH Hậu Giang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.112:8940
#EXTINF:-1,KG _ TH Kiên Giang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.113:8964
#EXTINF:-1,STV1 _ TH Sóc Trăng
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.103:9072
#EXTINF:-1,BLTV _ TH Bạc Liêu
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.116:8766
#EXTINF:-1,CTV _ TH Cà Mau
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.117:8826
#EXTINF:-1,THTPCT _ TH Thành phố Cần Thơ
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.118:8838
#EXTINF:-1,Animal Planet (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.147:10702
#EXTINF:-1,Asian Food Channel (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.129:9570
#EXTINF:-1,AXN (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.140:10660
#EXTINF:-1,Baby TV (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.36:10624
#EXTINF:-1,Bloomberg (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.146:10696
#EXTINF:-1,Cartoon Network (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.144:10684
#EXTINF:-1,[V] HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.132:9588
#EXTINF:-1,cna (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.55:10540
#EXTINF:-1,CNN (HD 7.8Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.145:10690
#EXTINF:-1,Da Vinci (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.131:9582
#EXTINF:-1,Discovery Channel (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.53:10528
#EXTINF:-1,Disney Channel (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.143:10678
#EXTINF:-1,DIVA (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.130:9576
#EXTINF:-1,DW (English) (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.233:10416
#EXTINF:-1,Fashion TV (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.52:10522
#EXTINF:-1,FOX HD (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.120:8448
#EXTINF:-1,FOX Life (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.78:8442
#EXTINF:-1,FOX MOVIES (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.77:8436
#EXTINF:-1,FOX SPORTS (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.141:10666
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 2 (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.142:10672
#EXTINF:-1,HBO (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.138:10648
#EXTINF:-1,MAX BY HBO (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.139:10654
#EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC HD (HD 6.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.1:7980
#EXTINF:-1,NAT GEO people (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.76:8430
#EXTINF:-1,NAT GEO WILD (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.123:8454
#EXTINF:-1,NHK WORLD JAPAN (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.72:8406
#EXTINF:-1,Outdoor Channel (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.107:10218
#EXTINF:-1,RED BY HBO (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.172:10840
#EXTINF:-1,TLC (HD 7.5Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.148:10708
#EXTINF:-1,WBTV (HD 7Mbps)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.51:10516
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.48:8268
#EXTINF:-1,Arirang
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.43:8238
#EXTINF:-1,Asian Food Channel
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.115:10236
#EXTINF:-1,ABC AUSTRALIA
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.244:10482
#EXTINF:-1,AXN
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.14:8058
#EXTINF:-1,BBC WORLD NEWS
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.239:10452
#EXTINF:-1,Bloomberg
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.7:8016
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.16:8070
#EXTINF:-1,CCTV2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.240:10458
#EXTINF:-1,CCTV10
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.170:10828
#EXTINF:-1,[V]
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.13:8052
#EXTINF:-1,cna
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.5:8004
#EXTINF:-1,CNBC
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.177:10488
#EXTINF:-1,CNN
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.126:8076
#EXTINF:-1,Da Vinci
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.108:10224
#EXTINF:-1,Discovery Channel
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.47:8262
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.18:8082
#EXTINF:-1,Disney Junior
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.90:10398
#EXTINF:-1,DIVA
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.109:10230
#EXTINF:-1,DW (English)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.6:8010
#EXTINF:-1,DW (Deutsch)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.236:10428
#EXTINF:-1,Fashion TV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.2:7986
#EXTINF:-1,FOX
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.66:8370
#EXTINF:-1,FOX Life
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.119:8382
#EXTINF:-1,FOX MOVIES
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.10:8034
#EXTINF:-1,FOX SPORTS
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.11:8040
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.12:8046
#EXTINF:-1,FRANCE 24 (English)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.135:9606
#EXTINF:-1,HBO
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.19:8088
#EXTINF:-1,KBS WORLD
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.136:9612
#EXTINF:-1,MAX BY HBO
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.20:8094
#EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.122:8364
#EXTINF:-1,NAT GEO people
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.121:8376
#EXTINF:-1,NHK WORLD JAPAN
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.8:8022
#EXTINF:-1,NHK Premium
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.179:10494
#EXTINF:-1,OPT1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.128:8352
#EXTINF:-1,Россия PTP
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.127:8544
#EXTINF:-1,Rai Italia
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.124:8358
#EXTINF:-1,RED BY HBO
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.44:8244
#EXTINF:-1,Russia Today
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.125:8538
#EXTINF:-1,TLC
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.49:8274
#EXTINF:-1,TV5 MONDE ASIE
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.45:8250
#EXTINF:-1,WBTV
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.91:10404
#EXTINF:-1,801
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.175:10858
#EXTINF:-1,802
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.176:10864
#EXTINF:-1,Mosaic 1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.242:9426
#EXTINF:-1,Mosaic 2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.243:9432
#EXTINF:-1,Meliã Hotels International
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.54:10534
#EXTINF:-1,Vinpearl 1
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.159:10422
#EXTINF:-1,Vinpearl 2
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.239:10302
#EXTINF:-1,MyTV Giới Thiệu Chương Trình
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.238:10296
#EXTINF:-1,MyTV Quảng Cáo
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.56:10546
#EXTINF:-1,No Name
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.243:10476
#EXTINF:-1,SCTV5 _ SCJ TV Shopping
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.2.180:10338
#EXTINF:-1,SCTV10 _ Sao Nam Shopping
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.233:10284
#EXTINF:-1,VTVcab11 _ VGS Shop
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.229:9348
#EXTINF:-1,VTVcab13 _ VTV Hyundai
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.142:10386
#EXTINF:-1,VTVcab3 _ Thể Thao TV HD (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.207:9216
#EXTINF:-1,VTVcab16 _ Bóng Đá TV HD (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.210:9234
#EXTINF:-1,VTVcab3 _ Thể Thao TV (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.208:9222
#EXTINF:-1,VTVcab5 _ E Channel (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.193:9132
#EXTINF:-1,VTVcab16 _ Bóng Đá TV (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.138:8802
#EXTINF:-1,K+1 HD (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.122:10314
#EXTINF:-1,K+NS HD (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.123:10320
#EXTINF:-1,K+PM HD (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.125:10326
#EXTINF:-1,K+PC HD (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.176:10374
#EXTINF:-1,K+1 (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.96:8550
#EXTINF:-1,K+NS (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.97:8556
#EXTINF:-1,K+PM (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.98:8562
#EXTINF:-1,K+PC (DRM)
http://14.247.176.130:8889/rtp/232.84.1.131:10368