UK

#EXTINF:-1,UK – ITV 1
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/39
#EXTINF:-1,UK – ITV 1 HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1480
#EXTINF:-1,UK – ITV 2
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/26
#EXTINF:-1,UK – ITV 2 HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1481
#EXTINF:-1,UK – ITV 3
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/22
#EXTINF:-1,UK – ITV 3 HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1482
#EXTINF:-1,UK – ITV 4
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/25
#EXTINF:-1,UK – ITV 4 HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1483
#EXTINF:-1,UK – ITV Be
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/4199
#EXTINF:-1,(( —– UK : MOVIES —– ))
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/11557
#EXTINF:-1,UK – Cinema Action
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/50
#EXTINF:-1,UK – Cinema Action (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7404
#EXTINF:-1,UK – Cinema Action FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17427
#EXTINF:-1,UK – Arts 1
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/199
#EXTINF:-1,UK – Arts 1 (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7553
#EXTINF:-1,UK – Atlantic
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/175
#EXTINF:-1,UK – Atlantic (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7559
#EXTINF:-1,UK – Cinema Comedy
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1338
#EXTINF:-1,UK – Cinema Comedy (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7403
#EXTINF:-1,UK – Comedy Central
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/51
#EXTINF:-1,UK – Comedy Central (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7405
#EXTINF:-1,UK – Comedy Central Extra
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/4192
#EXTINF:-1,UK – Comedy Central Extra (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7406
#EXTINF:-1,UK – Cinema Comedy FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17430
#EXTINF:-1,UK – Cinema Drama
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/52
#EXTINF:-1,UK – Cinema Drama (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7407
#EXTINF:-1,UK – Cinema Drama FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17432
#EXTINF:-1,UK – Cinema Animation
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/53
#EXTINF:-1,UK – Cinema Animation (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7401
#EXTINF:-1,UK – Cinema Animation FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17433
#EXTINF:-1,UK – Fox
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/296
#EXTINF:-1,UK – Fox (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7550
#EXTINF:-1,UK – Cinema Greats
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17429
#EXTINF:-1,UK – Cinema Greats FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17428
#EXTINF:-1,UK – Cinema Hits
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/2763
#EXTINF:-1,UK – Cinema Hits (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7394
#EXTINF:-1,UK – Witness
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/174
#EXTINF:-1,UK – Witness (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7560
#EXTINF:-1,UK – Cinema Greats (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/54
#EXTINF:-1,UK – News
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/197
#EXTINF:-1,UK – News HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/5405
#EXTINF:-1,UK – News HD Thai
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/5429
#EXTINF:-1,UK – One
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/201
#EXTINF:-1,UK – One (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7554
#EXTINF:-1,UK – Cinema Premiere
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/55
#EXTINF:-1,UK – Cinema Premiere (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7397
#EXTINF:-1,UK – Cinema Premiere FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17434
#EXTINF:-1,UK – Cinema ScFi/Hor
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/56
#EXTINF:-1,UK – Cinema ScFi/Hor (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7396
#EXTINF:-1,UK – Cinema ScFi/Hor FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17435
#EXTINF:-1,UK – Cinema Classic
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1340
#EXTINF:-1,UK – Cinema Classic (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7395
#EXTINF:-1,UK – Cinema Classic FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17436
#EXTINF:-1,UK – Showcase
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/179
#EXTINF:-1,(( —– UK : SPORTS —– ))
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/11563
#EXTINF:-1,UK – Sports Action FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17443
#EXTINF:-1,UK – Sports Action HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17298
#EXTINF:-1,UK – Sports Action HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17297
#EXTINF:-1,UK – Sports Arena FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17446
#EXTINF:-1,UK – Sports Arena HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17296
#EXTINF:-1,UK – Sports Arena HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17295
#EXTINF:-1,UK – Sports Cricket FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17444
#EXTINF:-1,UK – Sports Cricket HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17302
#EXTINF:-1,UK – Sports Cricket HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17301
#EXTINF:-1,UK – Sports F1
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/38
#EXTINF:-1,UK – Sports F1 (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/8703
#EXTINF:-1,UK – Sports F1 FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17445
#EXTINF:-1,UK – Sports F1 HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/1206
#EXTINF:-1,UK – Sports Football FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17438
#EXTINF:-1,UK – Sports Football HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17304
#EXTINF:-1,UK – Sports Football HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17303
#EXTINF:-1,UK – Sports Golf FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17442
#EXTINF:-1,UK – Sports Golf HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17300
#EXTINF:-1,UK – Sports Golf HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17299
#EXTINF:-1,UK – Sports Main Event FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17441
#EXTINF:-1,UK – Sports Main Event HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17308
#EXTINF:-1,UK – Sports Main Event HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17307
#EXTINF:-1,UK – Sports Mix (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7390
#EXTINF:-1,UK – Sports Mix HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17439
#EXTINF:-1,UK – Sports News HQ
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/2561
#EXTINF:-1,UK – Sports News HQ (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/24
#EXTINF:-1,UK – Sports PL FHD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17440
#EXTINF:-1,UK – Sports PL HD
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17306
#EXTINF:-1,UK – Sports PL HD (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/17305
#EXTINF:-1,(( —– UK : CHILDREN —– ))
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/11566
#EXTINF:-1,UK – Nick Jr
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/192
#EXTINF:-1,UK – Nick Jr (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7427
#EXTINF:-1,UK – Nick Jr. Too
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7428
#EXTINF:-1,UK – Nickelodeon
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/191
#EXTINF:-1,UK – Nickelodeon (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7426
#EXTINF:-1,UK – NickToons
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/4179
#EXTINF:-1,UK – NickToons (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7425
#EXTINF:-1,(( —– UK : DOCUMENTARY —– ))
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/11568
#EXTINF:-1,UK – Nat Geo Wild
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/177
#EXTINF:-1,UK – Nat Geo Wild (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7431
#EXTINF:-1,UK – National Geographic
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/434
#EXTINF:-1,UK – National Geographic (B)
http://bb1.qat5.ru:80/testtest/testtest/7432